Rok 2007 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0152-22/07 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 1 czerwca 2007 r. w sprawie powołania Komisji Likwidacyjno-Kasacyjnej mienia stanowiącego wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Krzypnica położonej na terenie Gminy Gryfino.

ZARZĄDZENIE  NR 0152-22/07
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 1 czerwca 2007 r.
 

w sprawie powołania Komisji Likwidacyjno-Kasacyjnej mienia stanowiącego wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Krzypnica położonej na terenie Gminy Gryfino.

Na podstawie § 10 ust. 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy  w Gryfinie stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 0152/10/07 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 6 marca 2007 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta  i Gminy w Gryfinie zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuję Komisję Likwidacyjno-Kasacyjną mienia zakupionego przez Gminę Gryfino na wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Krzypnica położonej na terenie gminy w następującym składzie:

  1. Barbara Lefik – Przewodnicząca Komisji;
  2. Daniel Cieślak – członek Komisji;
  3. Dariusz Januszewski – członek Komisji;
  4. Marta Marczak – członek Komisji.

§ 2. W pracach komisji bierze udział co najmniej 3 członków komisji.

§ 3.

  1. Celem działania Komisji jest przeprowadzenie oględzin, likwidacji  i kasacji zużytego i wyeksploatowanego wyposażenia świetlicy, o której mowa w § 1.
  2. Komisja sporządzi pisemne protokoły z przeprowadzonego postępowania likwidacyjno-kasacyjnego.

§ 4. Komisja ulega rozwiązaniu po wykonaniu zadania, o który mowa w § 3, pkt. 1.

§ 5. Wykonanie Zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Urzędu Miasta i Gminy Gryfino.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino
Eugeniusz Kuduk
Zastępca Burmistrza

 

UZASADNIENIE DO ZARZĄDZENIA

Wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Krzypnica zakupione przez Gminę Gryfino ujęte jest na ewidencji w książkach inwentarzowych Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych. Długi okres użytkowanych mebli – krzeseł i stołów - spowodował, że uległy one zniszczeniu lub nie nadają się do dalszej eksploatacji  i w związku z tym winny być one zlikwidowane. Komisja powołana zarządzeniem ma na celu oględziny, kasację i likwidację tego wyposażenia. Sporządzony przez nią protokół stanowi podstawę do zdjęcia ze stanu wyeksploatowanego i zużytego wyposażenia.

Sporządziła:
Barbara Lefik