Rok 2007 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0151-10/07 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 18 stycznia 2007r. w sprawie: planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie na 2007 rok.

    

ZARZĄDZENIE Nr 0151-10/07
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 18 stycznia 2007r.


w sprawie: planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie na 2007 rok.

Na podstawie art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420; 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1271 i poz. 1218, Nr 187, poz. 1381) w związku z §1 oraz §2 pkt 1 Uchwały Nr III/32/06 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na 2007 rok, zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustala się plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikami  Nr 1Nr 2Nr 3.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2007r.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

U Z A S A D N I E N I E

Zgodnie z art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych, zarząd jednostki samorządu terytorialnego (Burmistrz) opracowuje plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami, przyjmując jako podstawę dla tego planu kwotę dotacji przyznanych na ten cel w danym roku budżetowym oraz wielkość dochodów związanych z realizacją tych zadań, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa.

Sporządziła:
Anita Makowska-Wilk