Rok 2007 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0151-98/07 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 31 lipca 2007r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2007 rok

ZARZĄDZENIE NR 0151-98/07
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia  31 lipca 2007r.


w sprawie zmiany budżetu gminy na 2007 rok

Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420; 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1271 i poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832 z 2007r. Nr 88, poz 587) oraz § 11 pkt 3 Uchwały Nr III/32/06 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na 2007 rok; zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 6.100 zł

Dział Rozdział Paragraf

Wyszczególnienie

Kwota
801     Oświata i wychowanie 3.100
80101   Szkoły podstawowe 100
4430 Różne opłaty i składki 100
80114   Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 3.000
4170 Wynagrodzenie bezosobowe 3.000
 
854     Edukacyjna opieka wychowawcza 3.000
85412   Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 3.000
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3.000
                 OGÓŁEM 6.100

§ 2. Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 6.100 zł

Dział Rozdział Paragraf

Wyszczególnienie

Kwota

801     Oświata i wychowanie 3.100
80101   Szkoły podstawowe 100
4300 Zakup usług pozostałych 100
80114   Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 3.000
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3.000
 
854     Edukacyjna opieka wychowawcza 3.000
85412   Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 3.000
4300 Zakup usług pozostałych 3.000
                 OGÓŁEM 6.100

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

U Z A S A D N I E N I E

Dział 801

  • 3.000 zł – zmian dokonuje się na wniosek Dyrektora Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe.
  • 100 zł – zmian dokonuje się na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Gardnie (Zarządzenie Nr 10/07) z przeznaczeniem na różne opłaty i składki;

Dział 854

  • 3.000 zł – zmian dokonuje się na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla wychowawców i ratownika, zatrudnionych podczas wycieczek jednodniowych nad morze, których organizatorem jest Gmina Gryfino, dla dzieci z sołectw z terenu gminy Gryfino.

Sporządziła:
Jolanta Staruk