Rok 2007 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0151-176/07 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 13 grudnia 2007 r. w sprawie zatwierdzenia ceny nabycia na mienie komunalne nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Wełtyń.

ZARZĄDZENIE Nr 0151-176/07
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 13 grudnia 2007 r.


w sprawie zatwierdzenia ceny nabycia na mienie komunalne nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Wełtyń.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz.1806;  z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004r.Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005r. Nr 172 poz.1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337 z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 173, poz. 1218) oraz § 10 pkt. 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 0152-10/07 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 6 marca 2007 r. - zarządzam co następuje:

§ 1. Zatwierdzam ceny nabycia na mienie komunalne w drodze wykupu od osób fizycznych, niżej wymienionych nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w obrębie Wełtyń, z przeznaczeniem na realizację celu publicznego (ulice dojazdowe), a oznaczonych numerami działek:

  • 417/17 o powierzchni 0,1575 ha oraz 417/19 o powierzchni 0,0289 ha w łącznej wysokości 66.526,00 zł (sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset dwadzieścia sześć złotych)
  • 438/14 o powierzchni 0,0052 ha oraz 438/15 o powierzchni 0,6323 ha w łącznej wysokości 193.418,00 zł ( sto dziewięćdziesiąt trzy tysiące czterysta osiemnaście złotych)

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Zastępcy Burmistrza (BW).

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

UZASADNIENIE

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino – rejon wsi Wełtyń uchwalonego Uchwałą Rady Miejskiej  w Gryfinie uchwałą Nr XIV/195/03 z dnia 30.11.2003r. opublikowaną w Dzienniku Urzędowym woj. Zachodniopomorskiego z dnia 27 listopada 2003 r. części nieruchomości stanowiące własność osób fizycznych przeznaczone zostały pod:

  • KUI. 04 – ulica lokalna z kierunku zachodniego od skrzyżowania z drogami KUI.06 i KUd.24 poprzez ulicę Niepodległości i Łużycką do północnej granicy miejscowości w kierunku jez. Zamkowego. Przekrój poprzeczny: jedna jezdnia; szerokość w liniach rozgraniczających zmienna w granicach własności lub pomiędzy granicami własności a skarpami nasypów lub wykopów od 9 m do 24 m; dopuszcza się bogatą zieleń przyuliczną; przejście pod drogą KUg.01 w drugim poziomie
  • KUI. 07 – ulica lokalna, od KUz 02 do KUI.04. przekrój poprzeczny: jedna jezdnia; szerokość w liniach rozgraniczających 15 m od strony wschodniej ograniczona granicą własności, w rejonie skrzyżowań do 34 m; dopuszczone place i bogata zieleń publiczna.
  • KUD.18 – ulica dojazdowa, od KUI.07 do KUI.08. przekrój poprzeczny: jedna jezdnia lub ciąg pieszo – jezdny bez wydzielania jezdni i chodników; szerokość w liniach rozgraniczających 10 m, w łuku do 14 m, na placach do zawracania do 33 m; dla obsługi działek możliwe wykonanie sięgaczy bez przejazdu z placami do zawracania.
    Podział dokonany został na wniosek Gminy Gryfino w celu wydzielenia zgodnie z dyspozycją planu działek gruntu przeznaczonych pod drogi publiczne.  Zgodnie z art. 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21.08.1997 r. grunty wydzielone pod drogi publiczne są celami publicznymi.

W dniu 29 czerwca 2006 r. Rada Miejska w Gryfinie podjęła Uchwałę Nr LIII/644/06 w sprawie odpłatnego nabycia na mienie komunalne w drodze wykupu od osób fizycznych nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie Wełtyń.
W celu realizacji przedmiotowej uchwały przystąpiono do wykupu nieruchomości na rzecz Gminy Gryfino. Sporządzono operaty szacunkowe dla potrzeb ustalenia wartość działek podlegających wykupowi. W dniu  10 grudnia 2007 r. oraz 11 grudnia 2007 r. spisane zostały protokoły pomiędzy Gminą Gryfino, a właścicielami działek 417/17, 417/19, 438/15 i 438/14 w sprawie ustalenia warunków nabycia przez Gminę przedmiotowych nieruchomości. Osoby te wyraziły chęć zbycia przedmiotowych nieruchomości.

Sporządziła:
Żaneta Snoch