Rok 2007 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0151-22/07 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 20 lutego 2007 r. w sprawie wskazania kolejności Zastępców Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino.

ZARZĄDZENIE Nr 0151-22/07
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 20 lutego 2007 r.


w sprawie wskazania kolejności Zastępców Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino.

Na podstawie art. 26a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113  poz. 984, Nr 153 poz.1271 i Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568;  z 2004 r. Nr 102 poz.1055 i Nr 116 poz.1203; z 2005 r. Nr 172 poz.1441, Nr 175 poz.1447,  z 2006r. Nr 17 poz. 128 i Nr 181 poz. 1337) w związku z zarządzeniami Burmistrza Miasta  i Gminy Gryfino: Nr 12/02 z dnia 4 grudnia 2002 r. w sprawie powołania Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino i Nr 0151 – 19/07 z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie powołania Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam kolejność zastępców Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino:

  1. Eugeniusz Kuduk - pierwszy Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy,
  2. Maciej Szabałkin - drugi Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Zastępcom, o których mowa w § 1.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz  Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

UZASADNIENIE
Dyspozycja zawarta w art.26a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym obliguje organ wykonawczy gminy (burmistrza) do imiennego wskazania, w formie zarządzenia, pierwszego i kolejnych zastępców burmistrza.
Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino: Nr 12/02 z dnia 4 grudnia 2002 r. w sprawie powołania Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino i Nr 0151-19/07 z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie powołania Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino nie określają, który z zastępców pełni funkcję pierwszego zastępcy.

Sporządziła:
Krystyna Więch