Rok 2007 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0151-34/07 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 21 marca 2007 r. w sprawie przyznania nagród przez Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino dla zawodników którzy osiągnęli wysokie wyniki we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym w 2006 roku.

ZARZĄDZENIE Nr 0151-34/07
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 21 marca 2007 r.


w sprawie przyznania nagród przez Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino dla zawodników którzy osiągnęli wysokie wyniki we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym w 2006 roku.

Na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 81, poz. 889, zm. Dz.U. z 2001 r. Nr 102, poz. 1115; z 2002 r. Nr 4, poz. 31, Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 93, poz. 820, Nr 130, poz. 1112 i Nr 207, poz. 1752; z 2003 r. Nr 203, poz. 1966; z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 173, poz. 1808; z 2005 r. Nr 85, poz. 726 i Nr 155, poz.1298) oraz Uchwały Rady Miejskiej w Gryfinie NR XXXIV/445/05 z dnia 31 marca 2005 r w sprawie zasad przyznawania i wysokości nagród przyznawanych przez Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino dla zawodników osiągających wysokie wyniki we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym  zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyznaje się nagrody zawodnikom, którzy osiągnęli wysokie wyniki we współzawodnictwie na szczeblu międzynarodowym i krajowym w roku 2006. Lista osób nagrodzonych wraz z wysokością nagród stanowi załącznik Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Urzędu Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

UZASADNIENIE DO ZARZĄDZENIA

Możliwość przyznawania nagród za bardzo dobre wyniki sportowe osób zamieszkujących na terenie Gminy Gryfino lub reprezentujących stowarzyszenie kultury fizycznej z terenu Miasta i Gminy Gryfino daje Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej.
Na podstawie tej ustawy, zasady i tryb przyznawania nagród zostały przyjęte Uchwałą Rady Miejskiej w Gryfinie NR XXXIV/445/05 z dnia 31 marca 2005 r w sprawie zasad przyznawania i wysokości nagród przyznawanych przez Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino dla zawodników osiągających wysokie wyniki we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.
O przyznanie nagród wnioskowały Kluby Sportowe, a szczegółowy podział środków finansowych został uzgodniony i pozytywnie zaopiniowany przez Radę Sportu.
Kwoty mieszczą się w środkach zaplanowanych na ten cel w budżecie na rok 2007.

Sporządził
Daniel Cieślak