Rok 2007 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0151-154/07 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 21 listopada 2007r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2007 rok

ZARZĄDZENIE NR 0151-154/07
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia  21 listopada 2007r.


w sprawie zmiany budżetu gminy na 2007 rok

Na podstawie art. 186 ust. 1 pkt 1, art. 188 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420; z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1271 i poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832 z 2007r. Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984) oraz § 11 pkt 3 Uchwały Nr III/32/06 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na 2007 rok zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody gminy o kwotę  216.340,35

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
URZĄD MIASTA I GMINY W GRYFINIE
010     Rolnictwo i łowiectwo 135.349,35
01095   Pozostała działalność 135.349,35
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 135.349,35
 
750     Administracja publiczna 9.954
75011   Urzędy wojewódzkie 9.954
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 9.954
 
801     Oświata i wychowanie 47.900
80195   Pozostała działalność 47.900
2030 Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 47.900
 
854     Edukacyjna opieka wychowawcza 23.137
85407   Placówki wychowania pozaszkolnego 6.480
2030 Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 6.480
85415 Pomoc materialna dla uczniów 16.657
2030 Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 16.657
OGÓŁEM 216.340,35

§ 2. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 627.362,91  zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
URZĄD MIASTA I GMINY W GRYFINIE
010     Rolnictwo i łowiectwo 135.349,35
01095   Pozostała działalność 135.349,35
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.253,91
4300 Zakup usług pozostałych 1.400
4430 Różne opłaty i składki 132.695,44
URZĄD MIASTA I GMINY W GRYFINIE
700     Gospodarka mieszkaniowa 200.000
70095   Pozostała działalność 200.000
4270 Zakup usług remontowych 200.000
 
750     Administracja publiczna 213.414
75011   Urzędy wojewódzkie 9.954
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9.954
75023   Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 198.460
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 17.000
4270 Zakup usług remontowych 35.000
4300 Zakup usług pozostałych 93.960
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 5.000
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6.500
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 41.000
75095   Pozostała działalność 5.000
4300 Zakup usług pozostałych 5.000
 
751     Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa 3.062,56
75108   Wybory do Sejmu i Senatu 3.062,56
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 203,94
4120 Składki na Fundusz Pracy 72,56
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.786,06
 
756     Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 4.000
75647   Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych 4.000
4300 Zakup usług pozostałych 4.000
 
801     Oświata i wychowanie 47.900
80195   Pozostała działalność 47.900
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 480
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.420
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 45.000
ZESPÓŁ EKONOMICZNO ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ W GRYFINIE
854     Edukacyjna opieka wychowawcza 23.137
85407   Placówki wychowania pozaszkolnego 6.480
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 320
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4.240
4300 Zakup usług pozostałych 1.920
85415   Pomoc materialna dla uczniów 16.657
3240 Stypendia dla uczniów 16.657
URZĄD MIASTA I GMINY W GRYFINIE
900     Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 500
90001   Gospodarka ściekowa 500
4430 Różne opłaty i składki 500
OGÓŁEM 627.362,91

§ 3. Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę  411.022,56 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
URZĄD MIASTA I GMINY  W GRYFINIE
700     Gospodarka mieszkaniowa 200.000
70095   Pozostała działalność 200.000
4260 Zakup energii 150.000
4270 Zakup usług remontowych 50.000
 
750     Administracja publiczna 203.460
75023   Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 103.460
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 100.000
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 21.960
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 40.000
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20.000
4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 5.000
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 16.500
 
751     Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 3.062,56
75108   Wybory do Sejmu i Senatu 3.062,56
4300 Zakup usług pozostałych 3.062,56
 
756     Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 4.000
75647   Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych 4.000
4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 1.500
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2.500
 
900     Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 500
90004   Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 500
4430 Różne opłaty i składki 500
OGÓŁEM 411.022,56

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

U Z A S A D N I E N I E

D O C H O D Y

Dział 010

 • 135.349,35 zł – zmian dokonuje się w związku z Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 523/2007 z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa zachodniopomorskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę;

Dział 750

 • 9.954 zł - zmian dokonuje się w związku z Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 487/2007 z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wydawania dowodów osobistych;

Dział 801

 • 480 zł - zmian dokonuje się w związku z Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 514/2007 z przeznaczeniem na sfinansowanie– w ramach wdrażania reformy oświaty - prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego;
 • 2.420 zł - zmian dokonuje się w związku z Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 496/2007 z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu lektur do bibliotek szkolnych szkół podstawowych i gimnazjów położonych na terenach wiejskich;
 • 45.000 zł - zmian dokonuje się w związku z Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 489/2007 z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu i instalacji w szkołach i placówkach oświatowych zestawów do monitorowania wizyjnego, a także dofinansowanie modernizacji lub rozszerzenia istniejącej sieci monitoringu - zgodnie z uchwałą Rady Ministrów Nr 156/2007 z dnia 15 września 2007r. w sprawie Rządowego programu wspierania w latach 2007-2009 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w publicznych szkołach i placówkach „Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach”;

Dział 854

 • 6.480 zł -  zmian dokonuje się w związku z Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 500/2007 z przeznaczeniem na realizacje zadania pn: Wspieranie programów edukacyjnych i profilaktycznych realizowanych przez placówki wychowania pozaszkolnego, ujętego w rządowym programie poprawy stanu bezpieczeństwa w szkołach i placówkach „Zero tolerancji dla przemocy w szkole” (tytuł programu: IX Grand Prix Gryfina w Biegach Górskich);
 • 16.657 zł - zmian dokonuje się w związku z Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 490/2007 z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym;

W Y D A T K I

Dział 010

 • 135.349,35 zł – zmian dokonuje się na wniosek Naczelnika Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych w związku z realizacją zadania zleconego przez administrację rządową w postaci podatku akcyzowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na podstawie ustawy z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej;

Dział 700

200.000 zł - zmian dokonuje się na wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska, przeniesienie powyższej kwoty wynika z przewidywanego pozostania środków na wskazanych paragrafach pozostających w dyspozycji Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska; środki te zostały przekazane Wydziałowi Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji na sfinansowanie wymiany stolarki okiennej w lokalach komunalnych w budynku przy ul. Bol.Chrobrego 8-17 w Gryfinie;

Dział 750

 • 9.954 zł – zmian dokonuje się w związku z zakupem druków związanych z wydawaniem dowodów osobistych;
 • 100.000 zł -  zmian dokonuje się na wniosek Naczelnika Wydziału Organizacyjnego z przeznaczeniem na zakup sprzętu czyszczącego dla obsługi urzędu (odkurzacze, urządzenia parowo-wodne do prania dywanów) oraz zakup sprzętu komputerowego na potrzeby urzędu (4 laptopy);
 • 98.460 zł – zmian dokonuje się na wniosek Naczelnika Wydziału Organizacyjnego z przeznaczeniem na pokrycie zobowiązań finansowych powstałych w wyniku realizacji nałożonych na Wydział Organizacyjny zadań (szkolenia pracowników, ogłoszenia prasowe, usługi windykacyjne, prawne, pocztowe);
 • 5.000 zł - zmian dokonuje się na wniosek Naczelnika Wydziału Organizacyjnego z przeznaczeniem na pokrycie zobowiązań finansowych powstałych w wyniku realizacji nałożonych na Wydział Organizacyjny zadań (opłaty za usługę dostępu do Internetu);

Dział 751

 • 3.062,56 zł - zmian dokonuje się na wniosek Naczelnika Wydziału Organizacyjnego z przeznaczeniem na pokrycie zobowiązań finansowych powstałych przy organizacji wyborów do Sejmu i Senatu;

Dział 756

 • 4.000 zł – zmian dokonuje się na wniosek Naczelnika Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych w związku z  rosnącymi wydatkami na koszty egzekucyjne i opłaty komornicze oraz ekspertyzy biegłych w zakresie prawa budowlanego  oraz kancelarii prawnych w związku z toczącymi się postępowaniami podatkowymi;

Dział 801

 • 480 zł – zmian dokonuje się w związku z finansowaniem prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego;
 • 2.420 zł - zmian dokonuje się w związku z dofinansowaniem zakupu lektur do bibliotek szkolnych szkół podstawowych i gimnazjów z terenów wiejskich;
 • 45.000 zł - zmian dokonuje się w związku z dofinansowaniem zakupu i  instalacji w szkołach i placówkach oświatowych zestawów do monitorowania wizyjnego, a także dofinansowanie modernizacji lub rozszerzenia istniejącej sieci monitoringu;

Dział 854

 • 6.480 zł - zmian dokonuje się w związku z realizacją zadania mającego na celu poprawę bezpieczeństwa w szkołach i placówkach oświatowych;
 • 16.657 zł - zmian dokonuje się w związku z dofinansowaniem świadczeń pomocy o charakterze socjalnym dla uczniów.

Dział 900

 • 500 zł - zmian dokonuje się na wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska w związku z koniecznością zapewnienia odpowiednich środków finansowych na dokonanie opłat środowiskowych z tytułu wprowadzania wód opadowych z terenów gminnych do środowiska

Sporządziła:
Jolanta Staruk