Rok 2007 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0151-68/07 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 25 maja 2007r. w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2007 rok.

ZARZĄDZENIE NR 0151-68/07
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia  25 maja 2007r.


w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2007 rok:

Na podstawie art. 188 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420; z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, Nr 82, poz. 560,Nr 88, poz. 587); zarządzam, co następuje:

po uzyskaniu pozytywnej opinii  komisji do spraw budżetu

§ 1. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 19.223 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
GIMNAZJUM W GRYFINIE
801     Oświata i wychowanie 19.223
80110   Gimnazja 19.223
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 19.223
OGÓŁEM 19.223

§ 2. Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 19.223 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
URZĄD MIASTA I GMINY W GRYFINIE
801     Oświata i wychowanie 19.223
80110   Gimnazja 19.223
4810 Rezerwy 19.223

OGÓŁEM

19.223

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino 

Henryk Piłat

 

U Z A S A D N I E N I E

Zmian w planach wydatków dokonuje się na wniosek dyrektora Gimnazjum w Gryfinie (kserokopia wniosku w załączeniu).

Sporządziła:
Anita Makowska-Wilk