Rok 2007 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0151-162/07 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 27 listopada 2007r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2007 rok

ZARZĄDZENIE NR 0151-162/07
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia  27 listopada 2007r.


w sprawie zmiany budżetu gminy na 2007 rok

Na podstawie art. 186 ust. 1 pkt 1, art. 188 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104, Nr 169 poz. 1420; z 2006r.  Nr 45  poz. 319, Nr 104 poz. 708, Nr 187 poz. 1381, Nr 170 poz. 1217 i poz. 1218, Nr 249 poz. 1832; z 2007r. Nr 88 poz. 587, Nr 115 poz. 791, Nr 140 poz. 984, Nr 82 poz. 560) oraz § 11 pkt 3 Uchwały Nr III/32/06 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na 2007 rok zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody gminy o kwotę  4.595,53

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
URZĄD MIASTA I GMINY W GRYFINIE
010     Rolnictwo i łowiectwo 635,53
01095   Pozostała działalność 635,53
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 635,53
 
854     Edukacyjna opieka wychowawcza 3.960
85407   Placówki wychowania pozaszkolnego 3.960
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 3.960
OGÓŁEM 4.595,53

§ 2. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę  200.079,08  zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
URZĄD MIASTA I GMINY W GRYFINIE
010     Rolnictwo i łowiectwo 635,53
01095   Pozostała działalność 635,53
4430 Różne opłaty i składki 623,07
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 12,46
 
630     Turystyka 12.000
63095   Pozostała działalność 12.000
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 12.000
 
750     Administracja publiczna 129.698,85
75011   Urzędy wojewódzkie 6.864,30
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 6.734,30
4300 Zakup usług pozostałych 130
75023   Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 122.834,55
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 40.000
4300 Zakup usług pozostałych 80.000
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 2.834,55
 
754     Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 9.000
75495   Pozostała działalność 9.000
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3.000
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1.000
4120 Składki na fundusz pracy 500
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4.500
SZKOŁA PODSTAWOWA W CHWARSTNICY
801     Oświata i wychowanie 1.620
80195   Pozostała działalność 1.620
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1.620
SZKOŁA PODSTAWOWA W RADZISZEWIE
801     Oświata i wychowanie 800
80195   Pozostała działalność 800
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 800
SZKOŁA PODSTAWOWA W GARDNIE
801     Oświata i wychowanie 1.000
80101   Szkoły podstawowe 1.000
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.000
URZĄD MIASTA I GMINY W GRYFINIE
852     Pomoc społeczna 17.727,70
85295   Pozostała działalność 17.727,70
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 13.627,70
4300 Zakup usług pozostałych 4.100
MIĘDZYSZKOLNY OŚRODEK SPORTOWY
854     Edukacyjna opieka wychowawcza 10.440
85407   Placówki wychowania pozaszkolnego 10.440
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 640
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6.800
4300 Zakup usług pozostałych 3.000
URZĄD MIASTA I GMINY W GRYFINIE
854     Edukacyjna opieka wychowawcza 16.657
85415   Pomoc materialna dla uczniów 16.657
3240 Stypendia dla uczniów 16.657
 
921     Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 500
92108   Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele 500
4300 Zakup usług pozostałych 500
OGÓŁEM 200.079,08

§ 3. Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę  195.483,55 zł

Dział Rozdział Paragraf

Wyszczególnienie

Kwota
URZĄD MIASTA I GMINY  W GRYFINIE
630     Turystyka 12.000
63095   Pozostała działalność 12.000
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 12.000
 
750     Administracja publiczna 129.698,85
75011   Urzędy wojewódzkie 6.864,30
4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 6.734,30
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 130
75023   Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 122.834,55
4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 2.834,55
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 120.000
 
754     Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 9.000
75416   Straż Miejska 9.000
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3.000
4270 Zakup usług remontowych 4.000
4300 Zakup usług pozostałych 2.000
SZKOŁA PODSTAWOWA W CHWARSTNICY
801     Oświata i wychowanie 1.620
80195   Pozostała działalność 1.620
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.620
SZKOŁA PODSTAWOWA W RADZISZEWIE
801     Oświata i wychowanie 800
80195   Pozostała działalność 800
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 800
SZKOŁA PODSTAWOWA W GARDNIE
801   Oświata i wychowanie 1.000
80195 Pozostała działalność 1.000
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.000
URZĄD MIASTA I GMINY  W GRYFINIE
852     Pomoc społeczna 17.727,70
85295   Pozostała działalność 13.627,70
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 2.950
3020 Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń 2.675,30
3110 Świadczenia społeczne 12.102,40
ZESPÓŁ EKONOMICZNO ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ W GRYFINIE
854     Edukacyjna opieka wychowawcza 23.137
85407   Placówki wychowania pozaszkolnego 6.480
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 320
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4.240
4300 Zakup usług pozostałych 1.920
85415   Pomoc materialna dla uczniów 16.657
3240 Stypendia dla uczniów 16.657
URZĄD MIASTA I GMINY  W GRYFINIE
921     Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 500
92105   Pozostałe zadania w zakresie kultury 500
4300 Zakup usług pozostałych 500
OGÓŁEM

195.483,55

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

U Z A S A D N I E N I E

DOCHODY

Dział 010

 • 635,53 zł – zmian dokonuje się w związku z Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 549/2007 z przeznaczeniem na zwrot – w drugim terminie płatności – części podatkowego akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa zachodniopomorskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy;

Dział 854

 • 3.960 zł - zmian dokonuje się w związku z Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 554/2007 z przeznaczeniem na realizację zadania pn: Wspieranie programów edukacyjnych i profilaktycznych realizowanych prze placówki wychowania pozaszkolnego, ujętego w Rządowym programie poprawy stanu bezpieczeństwa w szkołach i placówkach „Zero tolerancji dla przemocy w szkole” (tytuł programu: Halowe Lekkoatletyczne Zawody Mikołajkowe);

WYDATKI

Dział 010

 • 635,53 zł - zmian dokonuje się na wniosek Naczelnika Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych w związku z realizacją zadania zleconego przez administrację rządową w postaci podatku akcyzowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na podstawie ustawy z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej;

Dział 630

 • 12.000 zł - zmian dokonuje się na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych z przeznaczeniem na zakup sprzętu turystycznego;

Dział 750

 • 130 zł - zmian dokonuje się na wniosek Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w związku  z koniecznością  zapłaty za usługę oprawy introligatorskiej ksiąg stanu cywilnego;
 • 129.568,85 zł - zmian dokonuje się na wniosek Naczelnika Wydziału Organizacyjnego z przeznaczeniem na obsługe prawną kancelarii w zakresie opinii prawnych dotyczących ZEDO SA, oraz prowadzenie postepowania podatkowego za lata 2002-2007 wobec ZEDO SA;

Dział 754

 • 9.000 zł - zmian dokonuje się na wniosek Komendanta Straży Miejskiej w Gryfinie w związku z potrzebą zatrudnieniem nowego pracownika w ramach programu pn.”Bezpieczna Gmina” oraz zakupem dla dzieci ze szkół i przedszkoli akcesoriów potrzebnych do realizacji tego programu

Dział 801

 • 2.420 zł - zmian dokonuje się na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych z przeznaczeniem na zakup lektur szkolnych do bibliotek szkolnych szkół podstawowych i gimnazjów położonych na terenach wiejskich;
 • 1.000 zł - zmian dokonuje się na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych z przeznaczeniem na częściowe sfinansowanie zakupu sprzętu nagrywającego-cyfrowej kamery wideo dla Szkoły Podstawowej w Gardnie;

Dział 852

 • 13.627,70 zł - zmian dokonuje się na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do kuchni i stołówek w przedszkolach i szkołach na terenie gminy Gryfino w ramach programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”;
 • 4.100 zł - zmian dokonuje się na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na organizację wigilii dla mieszkańców gminy Gryfino;

Dział 854

 • 6.480 zł – zmian dokonuje się w związku z realizacją zadania mającego na celu poprawę bezpieczeństwa w szkołach i placówkach oświatowych;
 • 3.960zł – zmian dokonuje się w związku z realizacją zadania pn: Wspieranie programów edukacyjnych i profilaktycznych realizowanych prze placówki wychowania pozaszkolnego, ujętego w Rządowym programie poprawy stanu bezpieczeństwa w szkołach i placówkach „Zero tolerancji dla przemocy w szkole” (tytuł programu: Halowe Lekkoatletyczne Zawody Mikołajkowe);
 • 16.657 zł - zmian dokonuje się w związku z dofinansowaniem świadczeń pomocy o charakterze socjalnym dla uczniów;

Dział 921

 • 500 zł - zmian dokonuje się na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych z przeznaczeniem na zakup sprzętu turystycznego.

Sporządziła:
Jolanta Staruk