Rok 2007 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0151-8/07 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 15 stycznia 2007r. w sprawie układu wykonawczego do uchwały budżetowej Rady Miejskiej w Gryfinie na rok 2007.

ZARZĄDZENIE Nr 0151-8/07
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 15 stycznia 2007r.


w sprawie układu wykonawczego do uchwały budżetowej Rady Miejskiej w Gryfinie na rok 2007.

Na podstawie art. 186 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2006r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420; 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1271 i poz. 1218, Nr 187, poz. 1381) zarządzam, co następuje:

§1. Ustala się układ wykonawczy do Uchwały Nr III/32/06 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gryfino na rok 2007, zgodnie z załącznikami:

  1. Dochody budżetu Gminy Gryfino – 74.323.363 zł (załącznik Nr 1)
  2. Wydatki budżetu Gminy Gryfino – 75.767.123 zł  (załączniki: Nr 2, Nr 3, Nr 4, Nr 5, Nr 6, Nr 7, Nr 8, Nr 9, Nr 10, Nr 11, Nr 12, Nr 13, Nr 14, Nr 15, Nr 16, Nr 17, Nr 18, Nr 19, Nr 20, Nr 21)

§2.

  1. Ustala się personalnych dysponentów wydatków w poszczególnych jednostkach zgodnie z załącznikami od Nr 2 do Nr 21, którzy działają na zasadach określonych w pełnomocnictwach indywidualnych.
  2. Dysponenci zobowiązani są do szczególnej dbałości o prawidłowość wykonywania wydatków ze szczególnym uwzględnieniem przepisów art. 138 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późn.zm.) dotyczących zasad gospodarki finansowej oraz przepisów ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 14, poz. 114 z późn.zm.).
  3. Dysponenci zobowiązani są do realizacji wydatków w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach z zachowaniem ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn.zm.)
  4. Dysponenci zobowiązani są w terminie 7 dni, od dnia wejścia w życie zarządzenia, do sporządzenia harmonogramu wydatków.

§3. Wykonanie zarządzenie powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy oraz dysponentom wskazanym w zarządzeniu, odpowiednio w zakresie im przypisanym.

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2007r.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

U Z A S A D N I E N I E

Zgodnie z art. 186 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych, zarząd jednostki samorządu terytorialnego (Burmistrz) w terminie 21 dni od dnia uchwalenia uchwały budżetowej opracowuje układ wykonawczy budżetu jednostki w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków.

Sporządziła:
Anita Makowska-Wilk