Rok 2007 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0151-125/07 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 28 września 2007r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2007 rok

ZARZĄDZENIE NR 0151-125/07
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 28 września 2007r.


w sprawie zmiany budżetu gminy na 2007 rok

Na podstawie art. 186 ust. 1 pkt 1, art. 188 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420; 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1271 i poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832 z 2007r. Nr 88, poz 587, Nr 115, poz. 791) oraz § 11 pkt 3 Uchwały Nr III/32/06 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na 2007 rok; zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 288.322 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
URZĄD MIASTA I GMINY GRYFINO
010     Rolnictwo i łowiectwo 295
01095   Pozostała działalność 295
4300 Zakup usług pozostałych 295
 
900     Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1.000
90004   Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 1.000
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1.000
OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W GRYFINIE
926     Kultura fizyczna i sport 27.015
92601   Obiekty sportowe 27.015
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 712
4120 Składki na Fundusz Pracy 103
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4.200
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 22.000
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W GRYFINIE
801     Oświata i wychowanie 31.952
80101   Szkoły podstawowe 18.652
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 15.393
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.874
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  385
80103   Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 13.300
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 12.000
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1.000
4120 Składki na Fundusz Pracy 300
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W GRYFINIE
801     Oświata i wychowanie 27.708
80101   Szkoły podstawowe 27.511
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 20.421
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7.090
80103   Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 197
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 197
 
854     Edukacyjna opieka wychowawcza 2.286
85401   Świetlice szkolne 2.286
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2.286
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 W GRYFINIE
801     Oświata i wychowanie 19.644
80101   Szkoły podstawowe 19.325
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 19.325
80103   Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 319
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 122
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 197
 
854     Edukacyjna opieka wychowawcza 1.030
85401   Świetlice szkolne 1.030
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 684
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 346
SZKOŁA PODSTAWOWA W CHWARSTNICY
801     Oświata i wychowanie 12.896
80101   Szkoły podstawowe 11.726
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 11.586
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 140
80103   Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 1.170
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1.170
 
854     Edukacyjna opieka wychowawcza 337
85401   Świetlice szkolne 337
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 286
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 51
SZKOŁA PODSTAWOWA W GARDNIE
801     Oświata i wychowanie 27.083
80101   Szkoły podstawowe 26.886
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 26.886
80103   Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 197
4440 Wynagrodzenia osobowe pracowników 197
 
854     Edukacyjna opieka wychowawcza 624
85401   Świetlice szkolne 624
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 272
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 352
SZKOŁA PODSTAWOWA W RADZISZEWIE
801     Oświata i wychowanie 6.639
80101   Szkoły podstawowe 6.539
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 6.539
80103   Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 100
4440 Wynagrodzenia osobowe pracowników 100
 
854     Edukacyjna opieka wychowawcza 43
85401   Świetlice szkolne 43
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 43
SZKOŁA PODSTAWOWA W ŻABNICY
801     Oświata i wychowanie 10.237
80101   Szkoły podstawowe 8.837
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 7.483
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 354
4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 1.000
80103   Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 100
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 100
80146   Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 1.300
4300 Zakup usług pozostałych 1.300
 
854     Edukacyjna opieka wychowawcza 2.238
85401   Świetlice szkolne 2.238
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2.088
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 150
GIMNAZJUM W GRYFINIE
801     Oświata i wychowanie 71.086
80110   Gimnazjum 71.086
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 53.242
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 11.000
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6.844
 
854     Edukacyjna opieka wychowawcza 2.031
85401   Świetlice szkolne 2.031
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1.520
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 511
MIĘDZYSZKOLNY OŚRODEK SPORTOWY W GRYFINIE
854     Edukacyjna opieka wychowawcza 2.501
85407   Placówki wychowania pozaszkolnego 2.501
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2.501
ZAKŁAD EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ W GRYFINIE
801     Oświata i wychowanie 41.677
80114   Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 41.677
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 7.947
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne szkół 33.730
OGÓŁEM 288.322

§ 2. Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 288.322 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
URZĄD MIASTA I GMINY GRYFINO
010     Rolnictwo i łowiectwo 295
01095   Pozostała działalność 295
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 295
 
900     Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1.000
90004   Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 1.000
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.000
OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W GRYFINIE
926     Kultura fizyczna i sport 27.015
92601   Obiekty sportowe 27.015
4270 Zakup usług remontowych 27.015
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W GRYFINIE
801     Oświata i wychowanie 31.952
80101   Szkoły podstawowe 31.952
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 28.693
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 385
4260 Zakup energii 2.874
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W GRYFINIE
801     Oświata i wychowanie 27.708
80101   Szkoły podstawowe 27.708
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 27.708
     
854     Edukacyjna opieka wychowawcza 2.286
85401   Świetlice szkolne 2.286
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.286
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 W GRYFINIE
801     Oświata i wychowanie 19.644
80101   Szkoły podstawowe 19.325
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 19.325
80103   Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 319
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 319
 
854     Edukacyjna opieka wychowawcza 1.030
85401   Świetlice szkolne 1.030
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.030
SZKOŁA PODSTAWOWA W CHWARSTNICY
801     Oświata i wychowanie 12.896
80101   Szkoły podstawowe 11.726
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 11.726
80103   Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 1.170
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.170
 
854     Edukacyjna opieka wychowawcza 337
85401   Świetlice szkolne 337
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 337
SZKOŁA PODSTAWOWA W GARDNIE
801     Oświata i wychowanie 27.083
80101   Szkoły podstawowe 26.886
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 26.886
80103   Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 197
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 197
 
854     Edukacyjna opieka wychowawcza 624
85401   Świetlice szkolne 624
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 624
SZKOŁA PODSTAWOWA W RADZISZEWIE
801     Oświata i wychowanie 6.639
80101   Szkoły podstawowe 6.539
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6.539
80103   Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 100
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 100
 
854     Edukacyjna opieka wychowawcza 43
85401   Świetlice szkolne 43
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 43
SZKOŁA PODSTAWOWA W ŻABNICY
801     Oświata i wychowanie 10.237
80101   Szkoły podstawowe 8.937
3240 Stypendia dla uczniów 1.000
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7.937
80146   Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 1.300
4410 Podróże służbowe krajowe 1.300
 
854     Edukacyjna opieka wychowawcza 2.238
85401   Świetlice szkolne 2.238
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.238
GIMNAZJUM W GRYFINIE
801     Oświata i wychowanie 71.086
80110   Gimnazjum 71.086
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 53.242
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 5.000
4260 Zakup energii 6.844
4270 Zakup usług remontowych 6.000
 
854     Edukacyjna opieka wychowawcza 2.031
85401   Świetlice szkolne 2.031
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.031
MIĘDZYSZKOLNY OŚRODEK SPORTOWY W GRYFINIE
854     Edukacyjna opieka wychowawcza 2.501
85407    Placówki wychowania pozaszkolnego 2.501
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.501
ZAKŁAD EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ W GRYFINIE
801     Oświata i wychowanie 41.677
80114   Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 41.677
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7.947
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8.730
4270 Zakup usług remontowych 15.000
4300 Zakup usług pozostałych 10.000
OGÓŁEM 288.322

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

U Z A S A D N I E N I E

Dział 010

  • 295 zł – zmian dokonuje się na wniosek Naczelnika Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych z przeznaczeniem na szkolenie pracownika tego wydziału;

Dział 900

  • 1.000 zł - zmian dokonuje się na wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska z przeznaczeniem na zapewnienie środków finansowych na dokonywanie ocen wiekowych drzew przeznaczonych do usunięcia;

Dział 926

  • 27.015 zł – przesunięć środków budżetowych dokonuje się na wniosek Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gryfinie, z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie obiektów sportowych;

Dział 801, 854

  • Zmian dokonuje się na wnioski Dyrektorów Szkół Podstawowych w Gryfinie, Gimnazjum w Gryfinie oraz Dyrektora Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Gryfinie w związku z analizą budżetu na koniec września dokonuje się przesunięć środków w celu uniknięcia przekroczeń na poszczególnych paragrafach;

Sporządziła:
Anita Makowska-Wilk