Rok 2007 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0151-181/07 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 21 grudnia 2007r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2007 rok

ZARZĄDZENIE NR 0151-181/07
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 21 grudnia 2007r.
 

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2007 rok

Na podstawie art. 186 ust. 1 pkt 1, art. 188 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r.  o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104, Nr 169 poz. 1420; z 2006r.  Nr 45  poz. 319, Nr 104 poz. 708, Nr 187 poz. 1381, Nr 170 poz. 1217 i poz. 1218, Nr 249 poz. 1832; z 2007r. Nr 88 poz. 587, Nr 115 poz. 791, Nr 140 poz. 984, Nr 82 poz. 560) oraz § 11 pkt 3 Uchwały Nr III/32/06 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na 2007 rok zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody gminy o kwotę   23.487 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
URZĄD MIASTA I GMINY W GRYFINIE
801     Oświata i wychowanie 13.485
80195   Pozostała działalność 13.485
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 13.485
 
854     Edukacyjna opieka wychowawcza 10.002
85415   Pomoc materialna dla uczniów 10.002
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 10.002
OGÓŁEM 23.487

§ 2. Zmniejsza się dochody gminy o kwotę 64.436 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
   URZĄD MIASTA I GMINY W GRYFINIE
801     Oświata i wychowanie 49.386
80101   Szkoły podstawowe 4.386
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 4.386
80195   Pozostała działalność 45.000
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 45.000
 
854     Edukacyjna opieka wychowawcza 15.050
85415   Pomoc materialna dla uczniów 15.050
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 15.050

OGÓŁEM 

64.436

§ 3. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 214.450,69 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W GRYFINIE
550     Hotele i restauracje 7.315
55095   Pozostała działalność 7.315
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1.744
4120 Składki na Fundusz Pracy 322
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3.374
4300 Zakup usług pozostałych 1.875
URZĄD MIASTA I GMINY W GRYFINIE
600     Transport i łączność 10.000
60095   Pozostała działalność 10.000
4300 Zakup usług pozostałych 10.000
 
700     Gospodarka mieszkaniowa 8.689
70005   Gospodarka gruntami i nieruchomościami 8.689
4300 Zakup usług pozostałych 8.689
 
710     Działalność usługowa 4.500
71035   Cmentarze 4.500
4300 Zakup usług pozostałych 4.500
 
750     Administracja publiczna 32.509,69
75011   Urzędy wojewódzkie 11.429,69
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4.960
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 848,16
4120 Składki na Fundusz Pracy 121,53
4300 Zakup usług pozostałych 5.500
75023   Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 18.350
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1.500
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 800
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 650
4410 Podróże służbowe krajowe 2.000
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 13.400
75075   Promocja jednostek samorządu terytorialnego 2.730
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.730
 
751     Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 600
75108   Wybory do Sejmu i Senatu 600
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 600
 
754     Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 4.200
75414   Obrona cywilna 100
4260 Zakup energii 100
75416   Straż Miejska 4.100
4300 Zakup usług pozostałych 4.100
 
756     Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 1.500
75647   Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych 1.500
4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 810
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 690
801     Oświata i wychowanie 14.165
80195   Pozostała działalność 14.165
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 680
4300 Zakup usług pozostałych 13.485
 
851     Ochrona zdrowia 2.680
85195   Pozostała działalność 2.680
4300 Zakup usług pozostałych 2.680
 
852     Pomoc społeczna 17.000
85295   Pozostała działalność 17.000
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 17.000
 
854     Edukacyjna opieka wychowawcza 8.136
85407   Placówki wychowania pozaszkolnego 1.600
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 400
4300 Zakup usług pozostałych 1.200
85412   Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 3.400
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3.400
85415 Pomoc materialna dla uczniów 1.950
3260 Inne formy pomocy dla uczniów 1.950
85495 Pozostała działalność 1.186
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.186
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W GRYFINIE
854     Edukacyjna opieka wychowawcza 920
85415   Pomoc materialna dla uczniów 920
3260 Inne formy pomocy dla uczniów 920
SZKOŁA PODSTAWOWA W GARDNIE
854     Edukacyjna opieka wychowawcza 96
85415   Pomoc materialna dla uczniów 96
3260 Inne formy pomocy dla uczniów 96
PRZEDSZKOLE NR 5 W GRYFINIE
854     Edukacyjna opieka wychowawcza 70
85415   Pomoc materialna dla uczniów 70
2510 Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego 70
OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W GRYFINIE
900     Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3.690
90095   Pozostała działalność 3.690
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 720
4120 Składki na Fundusz Pracy 280
4300 Zakup usług pozostałych 2.690
URZĄD MIASTA I GMINY W GRYFINIE
900     Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 12.450
90001   Gospodarka ściekowa i ochrona wód 5.000
4430 Różne opłaty i składki 5.000
90013   Schroniska dla zwierząt 7.450
4300 Zakup usług pozostałych 7.450
 
921     Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 11.000
92105   Pozostałe zadania w zakresie kultury 10.000
4300 Zakup usług pozostałych 10.000
92108   Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele 1.000
4300 Zakup usług pozostałych 1.000
 
926     Kultura fizyczna i sport 63.930
92601   Obiekty sportowe 63.930
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 47.930
4300 Zakup usług pozostałych 16.000
OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W GRYFINIE
926     Kultura fizyczna i sport 11.000
92601   Obiekty sportowe 11.000
4300 Zakup usług pozostałych 11.000

 OGÓŁEM

214.450,69

§ 4. Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę  255.399,69 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W GRYFINIE
550     Hotele i restauracje 7.315
55095   Pozostała działalność 7.315
4260 Zakup energii 7.315
URZĄD MIASTA I GMINY W GRYFINIE
700     Gospodarka mieszkaniowa 8.689
70005   Gospodarka gruntami i nieruchomościami 8.689
4430 Różne opłaty i składki 8.689
 
710     Działalność usługowa 3.000
71035   Cmentarze 3.000
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3.000
 
750     Administracja publiczna 32.509,69
75011   Urzędy wojewódzkie 11.429,69
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10.929,69
4410 Podróże służbowe krajowe 500
75023   Urzędy gmin 18.350
4270 Zakup usług remontowych 800
4300 Zakup usług pozostałych 3.900
4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 650
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 5.000
4700 Szkolenia pracowników niebędacych członkami korpusu służby cywilnej 8.000
75075   Promocja jednostek samorządu terytorialnego 2.730
4300 Zakup usług pozostałych 2.730
 
751     Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 600
75108   Wybory do Sejmu i Senatu 600
4300 Zakup usług pozostałych 600
 
754     Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 4.200
75414   Obrona cywilna 100
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 100
75416   Straż miejska 4.100
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 400
4410 Podróże służbowe krajowe 1.200
4430 Różne opłaty i składki 300
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2.200
 
756     Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 1.500
75647   Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych 1.500
4300 Zakup usług pozostałych 1.500
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W GRYFINIE
801     Oświata i wychowanie 4.386
80101   Szkoły podstawowe 4.386
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3.658
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 638
4120 Składki na Fundusz Pracy 90
URZĄD MIASTA I GMINY W GRYFINIE
801     Oświata i wychowanie 45.680
80195   Pozostała działalność 45.680
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 680
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 45.000
 
851     Ochrona zdrowia 2.680
85195   Pozostała działalność 2.680
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.680
 
852     Pomoc społeczna 17.000
85295   Pozostała działalność 17.000
3110 Świadczenia społeczne 17.000
 
854     Edukacyjna opieka wychowawcza 9.152
85412   Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia 6.186
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 445
4300 Zakup usług pozostałych 5.602
4430 Różne opłaty i składki 139
85415 Pomoc materialna dla uczniów 2.966
3240 Stypendia dla uczniów 2.966
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W GRYFINIE
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 1.230
85415 Pomoc materialna dla uczniów 1.230
3260 Inne formy pomocy dla uczniów 1.230
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W GRYFINIE
854     Edukacyjna opieka wychowawcza 774
85415   Pomoc materialna dla uczniów 774
3260 Inne formy pomocy dla uczniów 774
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 W GRYFINIE
854     Edukacyjna opieka wychowawcza 560
85415   Pomoc materialna dla uczniów 560
3260 Inne formy pomocy dla uczniów 560
SZKOŁA PODSTAWOWA W CHWARSTNICY
854     Edukacyjna opieka wychowawcza 840
85415   Pomoc materialna dla uczniów 840
3260 Inne formy pomocy dla uczniów 840
SZKOŁA PODSTAWOWA W GARDNIE
854     Edukacyjna opieka wychowawcza 396
85415   Pomoc materialna dla uczniów 396
3260 Inne formy pomocy dla uczniów 396
SZKOŁA PODSTAWOWA W RADZISZEWIE
854     Edukacyjna opieka wychowawcza 488
85415   Pomoc materialna dla uczniów 488
3260 Inne formy pomocy dla uczniów 488
SZKOŁA PODSTAWOWA W ŻABNICY
854     Edukacyjna opieka wychowawcza 610
85415   Pomoc materialna dla uczniów 610
3260 Inne formy pomocy dla uczniów 610

GIMNAZJUM W GRYFINIE

854     Edukacyjna opieka wychowawcza 150
85415   Pomoc materialna dla uczniów 150
3260 Inne formy pomocy dla uczniów 150
PRZEDSZKOLE NR 5 W GRYFINIE
854     Edukacyjna opieka wychowawcza 70
85415   Pomoc materialna dla uczniów 70
2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego 70
URZĄD MIASTA I GMINY W GRYFINIE
900     Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 23.950
90001   Gospodarka ściekowa i ochrona wód 16.500
4260 Zakup energii 6.500
4270 Zakup usług remontowych 10.000
90013   Schroniska dla zwierząt 7.450
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7.450
OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W GRYFINIE
900     Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3.690
90095   Pozostała działalność 3.690
4260 Zakup energii 3.690
URZĄD MIASTA I GMINY W GRYFINIE
921     Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 11.000
92105   Pozostałe zadania w zakresie kultury 11.000
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 11.000
 
926     Kultura fizyczna i sport 63.930
92601   Obiekty sportowe 1.730
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 600
4260 Zakup energii 1.130
92605   Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 62.200
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1.100
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.500
4300 Zakup usług pozostałych 58.600
OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W GRYFINIE
926     Kultura fizyczna i sport 11.000
92601   Obiekty sportowe 11.000
4260 Zakup energii 11.000
OGÓŁEM 255.399,69

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

U Z A S A D N I E N I E

Dochody zwiększenia

Dział 801

 • 13.485 zł – zwiększenia dotacji celowych dokonuje się w związku z Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 603/2007 z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników;

Dział 854

 • 10.002 zł - zwiększenia dotacji celowych dokonuje się w związku z Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 601/2007 z przeznaczeniem na dofinansowanie podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej i w klasach I-III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia;

Dochody zmniejszenia

Dział 801

 • 4.386 zł – zmniejszenia dotacji celowej dokonuje się w związku z Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 600/2007 przeznaczonej na sfinansowanie nauczania języka angielskiego w klasie pierwszej i drugiej szkoły podstawowej  w roku szkolnym 2007/2008 w okresie wrzesień-grudzień 2007r.;
 • 45.000 zł - zmniejszenia dotacji celowej dokonuje się w związku z Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 590/2007 przeznaczonej na dofinansowanie zakupu i instalacji w szkołach i placówkach oświatowych zestawów do monitoringu wizyjnego;

Dział 854

 • 15.050 zł - zmniejszenia dotacji celowej dokonuje się w związku z Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 601/2007 przeznaczonej na zakup jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów;

Wydatki

Dział 550

 • 7.315 zł – zmian dokonuje się na wniosek Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gryfinie w związku z koniecznością zapłaty składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy oraz uregulowanie zobowiązań za wydatki poniesione w miesiącu grudniu wynikające z działalności statutowej;

Dział 600

 • 10.000 zł - zmian dokonuje się na wniosek naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska w związku z zapewnieniem planu wydatków na realizację faktur dotyczących przewozu osób w miesiącu grudniu bieżącego roku; brak środków wynika z zapłaty w styczniu bieżącego roku faktury z grudnia ubiegłego roku;

Dział 700

 • 8.689 zł - zmian dokonuje się na wniosek Naczelnika Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami z przeznaczeniem na operaty szacunkowe określające wartość zbywanych lokali;

Dział 710

 • 4.500 zł - zmian dokonuje się na wniosek naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska w związku z zapewnieniem planu wydatków na realizację faktur dotyczących utrzymania cmentarzy komunalnych w miesiącu grudniu bieżącego roku oraz zarządzania cmentarzami komunalnymi w IV kwartale bieżącego roku; brak środków wynika  z zapłaty w styczniu faktury z grudnia ubiegłego roku;

Dział 750

 • 11.429,69 zł – zmian dokonuje się na wniosek Kierownika Referatu Spraw Obywatelskich; środki pozostające do dyspozycji Referatu Spraw obywatelskich zostają przekazane dla Wydziału Organizacyjnego na obniżenie kosztów poniesionych przez Gminę związanych z zatrudnieniem w ramach prac interwencyjnych w administracji zleconej pracownika do obsługi interesantów w sprawach dowodowych;
 • 800 zł - zmian dokonuje się na wniosek Kierownika Gminnego Centrum reagowania w związku z realizacją zaplanowanego zakupu paliwa do samochodów służbowych;
 • 17.550 zł - zmian dokonuje się na wniosek Naczelnika Wydziału Organizacyjnego;
 • 2.730 zł - zmian dokonuje się na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w związku z prawidłową klasyfikacja wydatków;

Dział 751

 • 600 zł - zmian dokonuje się na wniosek Naczelnika Wydziału Organizacyjnego;

Dział 754

 • 100 zł - zmian dokonuje się na wniosek Kierownika Gminnego Centrum Reagowania  w związku z zakupem energii elektrycznej do zasilania syren alarmowych systemu SWA;
 • 4.100 zł – zmian dokonuje się na wniosek Komendanta Straży Miejskiej w Gryfinie;

Dział 756

 • 1.500 zł - zmian dokonuje się na wniosek Naczelnika Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych w związku z zabezpieczeniem środków na realizację zadań wydziału (zapłata biegłemu za uzupełnienie wydanej opinii technicznej dotyczącej obiektów budowlanych ZEDO S.A);

Dział 801

 • 680 zł – zmian dokonuje się na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w związku z prawidłowym zakwalifikowaniem wydatków;
 • 13.485 zł - zmian dokonuje się na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników;

Dział 851

 • 2.680 zł - zmian dokonuje się na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w związku z prawidłowym zakwalifikowaniem wydatków;

Dział 852

 • 17.000 zł - zmian dokonuje się na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na zakup wyposażenia do kuchni w jednostkach oświatowych w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”;

Dział 854

 • 1.600 zł - zmian dokonuje się na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w związku z prawidłowym zakwalifikowaniem wydatków;
 • 3.400 zł - zmian dokonuje się na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w związku z prawidłowym zakwalifikowaniem wydatków;
 • 1.950 zł - zmian dokonuje się na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w związku ze zmniejszeniem dotacji celowych z budżetu państwa przyznanych Gminie Gryfino;
 • 1.186 zł - zmian dokonuje się na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w związku z prawidłowym zakwalifikowaniem wydatków;
 • 920 zł - zmian dokonuje się na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w związku ze zmniejszeniem dotacji celowych z budżetu państwa;
 • 96 zł - zmian dokonuje się na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w związku ze zmniejszeniem dotacji celowych z budżetu państwa
 • 70 zł – zmian dokonuje się w celu prawidłowej klasyfikacji  

Dział 900

 • 3.690 zł - zmian dokonuje się na wniosek Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gryfinie w związku z koniecznością zapłaty składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy oraz uregulowanie zobowiązań za wydatki poniesione w miesiącu grudniu wynikające z działalności statutowej;
 • 5.000 zł - zmian dokonuje się na wniosek naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska w związku z zapewnieniem planu wydatków na opłaty związane z wprowadzaniem wód opadowych pochodzących z terenów gminnych do środowiska za II półrocze 2007r.; brak środków wynika z uiszczenia w styczniu bieżącego roku opłaty za II półrocze ubiegłego roku;
 • 7.450 zł - zmian dokonuje się na wniosek naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska w związku z zapewnieniem planu wydatków na realizację faktur dotyczących czasowego utrzymywania bezpańskich psów na terenie bazy sprzętowo-transportowej PUK Sp.z o.o. w Gryfinie, przewozu i utrzymywanie tych psów w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Szczecinie oraz wykonywania usług weterynaryjnych na bezpańskich zwierzętach; niedobór środków finansowych wynika ze zmiany warunków finansowania utrzymywania psów w schronisku, a także wyższych od zakładanych kosztów czasowego przetrzymywania psów na bazie PUK;

Dział 921

 • 11.000 zł - zmian dokonuje się na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w celu prawidłowego zakwalifikowania wydatków;

Dział 926

 • 47.930 zł - zmian dokonuje się na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych na zabezpieczenie środków na wyposażenie boisk sportowych na terenach wiejskich;
 • 16.000 zł - zmian dokonuje się na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wyposażenie boisk sportowych na terenach wiejskich;
 • 11.000 zł - zmian dokonuje się na wniosek Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gryfinie w związku z koniecznością zapłaty składek na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy oraz uregulowanie zobowiązań za wydatki poniesione w miesiącu grudniu wynikające z działalności statutowej;

Sporządziła:
Jolanta Staruk