Rok 2007 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0151-74/07 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 27 czerwca 2007 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do przetargu ustnego, nieograniczonego na opłatę odstępnego, na najem na okres 3 lat lokalu użytkowego, położonego w Gryfinie przy ul. Fabrycznej nr 6.

ZARZĄDZENIE NR 0151-74/07
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 27 czerwca 2007 r.


w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do przetargu ustnego, nieograniczonego na opłatę odstępnego, na najem na okres 3 lat lokalu użytkowego, położonego w Gryfinie przy ul. Fabrycznej nr 6.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 214, poz. 1806; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337), oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, Nr 281, poz. 2782; z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420 i Nr 175, poz. 1459; z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 220, poz. 1600 i 1601), oraz § 10 pkt. 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Gryfinie, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 0152-10/07 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 06.03.2007 r. zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam cenę wywoławczą do przetargu ustnego nieograniczonego na opłatę  odstępnego na najem na okres 3 lat lokalu użytkowego, położonego w Gryfinie, przy ul. Fabrycznej nr 6, w wysokości 3.000,00 zł.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Zastępcy Burmistrza ( BW).

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

U z a s a d n i e n i e

Lokal użytkowy, mieszczący się w budynku komunalnym, położonym  w Gryfinie, przy ul. Fabrycznej nr 6 stanowi własność Gminy Gryfino, dotychczasowy najemca lokalu złożył wypowiedzenie.  Zdecydowano w/w lokal przeznaczyć do dalszego najmu na okres 3 lat,  a kandydata na najemcę wyłonić w wyniku przetargu na opłatę odstępnego.Przy oddawaniu nieruchomości gminnych w najem lub dzierżawę na okres do lat 3 decyzję każdorazowo podejmuje Burmistrz, ustala on też w drodze zarządzenia cenę wywoławczą do przetargu.

Sporządził:
Wacław Rogojsza