Rok 2007 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0151-61/07 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 9 maja 2007 r. w sprawie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości.

ZARZĄDZENIE NR 0151-61/07
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 9 maja 2007 r.
 

w sprawie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214 poz.1806; z 2003r. Nr 80 poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 214 poz. 1806; z 2005 r. Nr 172,poz.1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181, poz. 1337/ oraz art.109 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami / tekst jednolity Dz.U.z 2004 r.Nr 261,poz.2603, Nr 281,poz.2782; z 2005 r. Nr 130,poz.1087, Nr 169, poz.1420 i Nr 175, poz.1459; z 2006 r. Nr 104, poz.708, Nr 220, poz. 1600 i 1601 / oraz § 10 pkt 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 0152-10/07 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 6.03.2007 r. - zarządzam, co następuje:

§ 1. Nie wykonam prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Radziszewo, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 385/1 o pow. 1324 m2 ( KW SZ1Y/00045216/0) w odniesieniu do której sporządzona została warunkowa umowa sprzedaży Rep. A nr 2925/2007 z dnia 20.04.2007 r., w Kancelarii Notariusza Lecha Krzywdy Pogorzelskiego, w Gryfinie przy ul. Parkowej nr 3a, pomiędzy Mieczysławem i Krystyną Pięta, a Beatą i Tomaszem Aluk.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Zastępcy Burmistrza (BW).

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami Gminie przysługuje prawo pierwokupu w przypadku sprzedaży niezabudowanej nieruchomości nabytej uprzednio przez sprzedawcę od Skarbu Państwa albo jednostek samorządu terytorialnego.
Państwo Pięta nabyli działkę nr 385 o pow. 4913 m2 od Skarbu Państwa – Agencji WRSP i obecnie dokonali jej podziału geodezyjnego na dwie działki, w celu zbycia jednej z nich.
Aktem notarialnym Rep. A 2925/2007 z dn. 20.04.2007 r. Państwo M. K. Pięta zawarli z p. B.T. Aluk warunkową umowy sprzedaży działki nr 385/1 za cenę 66.200,-zł, pod warunkiem, że Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino nie wykona prawa pierwokupu.
Ze względu na wysoką cenę działki, nabywanie jej na mienie gminne jest nieekonomiczne.

 

Zastępca Burmistrza
Eugeniusz Kuduk

 

Sporządziła:
J. Woldańska