Rok 2007 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0151-28/07 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 5 marca 2007 r. w sprawie ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości gminnej zbywanej w drodze bezprzetargowej, położonej w Gryfinie w obrębie nr 5.

ZARZĄDZENIE Nr 0151-28/07
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 5 marca 2007 r.


w sprawie ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości gminnej zbywanej w drodze bezprzetargowej, położonej w Gryfinie w obrębie nr 5.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806;z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055 i Nr 116, poz. 1203, Nr 214, poz. 1806; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337), art. 67 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, Nr 281, poz. 2782; z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1459;  z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 220, poz. 1600 i 1601) oraz § 7 pkt. 17 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXXI/385/01 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 26 kwietnia 2001 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 21, poz. 439  z późniejszymi zmianami) - zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam cenę sprzedaży gminnej nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem działki 159/14 o powierzchni 0,0126 ha, położonej w Gryfinie w obrębie nr 5, przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, na kwotę brutto 14.901,08 zł, w tym VAT – 2.687,08 zł.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Zastępcy Burmistrza (BW).

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

inż. Henryk Piłat

 

U z a s a d n i e n i e

Nieruchomość niezabudowana oznaczona numerem działki 159/14 o powierzchni 0,0126 ha, położona w Gryfinie w obrębie nr 5, stanowi własność Gminy Gryfino. Zgodnie z uchwałą nr XXIV/325/04 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 lipca 2004 r. przedmiotowa nieruchomość przeznaczona jest do zbycia w drodze bezprzetargowej na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania (urządzenie parkingu) nieruchomości przyległej należącej do ZUS. Przepis art. 67 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami stanowi, że cenę nieruchomości ustala się na podstawie jej wartości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego. Zgodnie z operatem szacunkowym sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego p. Andrzeja Sobczaka, wartość nieruchomości wynosi 12.214 zł. Na wartość tę składa się wartość gruntu oraz utwardzenia w postaci betonu wylewanego. W świetle przepisów o podatku VAT, cena nieruchomości winna być zwiększona o kwotę podatku stanowiącą 22% ceny. Tak ustalona cena brutto wynosi 14.901,08 zł.

Sporządziła :
K.Lamperska