Rok 2007 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0151-128/07 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 1 października 2007r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2007 rok

ZARZĄDZENIE NR 0151-128/07
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 1 października 2007r.


w sprawie zmiany budżetu gminy na 2007 rok

Na podstawie art. 186 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420; z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1271 i poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832 z 2007r. Nr 88, poz 587, Nr 115, poz. 791) oraz § 11 pkt 3 Uchwały Nr III/32/06 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na 2007 rok; zarządzam, co następuje:

§ 1. W Zarządzenia Nr 0151-119/07 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 11 września 2007r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2007 rok dokonuje się zmiany § 2 w ten sposób, że paragrafy 2650 „Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego zmienia się na paragrafy 2510 „Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego”.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

U Z A S A D N I E N I E

Zmian dokonuje się w związku z zaistniałym błędem pisarskim w zarządzeniu Nr 0151-119/07 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 11 września 2007 r.
Zarządzeniem Nr 0151-39/07 z dnia 30 marca 2007 r. zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową oraz zaleceniami RIO paragraf 2650 „Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego został zastąpiony paragrafem 2510 „Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego”.

Sporządziła:
Jolanta Staruk