Rok 2007 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0151-21/07 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 9 lutego 2007 r. w sprawie uchylenia zarządzenia nr 0151-108/06 z dnia 29 sierpnia 2006 r.

    

ZARZĄDZENIE Nr 0151-21/07
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 9 lutego 2007 r.


w sprawie uchylenia zarządzenia nr 0151-108/06 z dnia 29 sierpnia 2006 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 214, poz. 1806; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337) – zarządzam, co następuje:

§ 1. Uchylam zarządzenie Nr 0151-108/07 z dnia 29 sierpnia 2006 r.  w sprawie ustalenia administratora kompleksu obiektów sportowych położonego  w Gryfinie przy ul. Sportowej.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Zastępcy Burmistrza .

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2007 r.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

inż. Henryk Piłat

 

U z a s a d n i e n i e

Zarządzeniem nr 151-108/07 z dnia 29 sierpnia 2006 r. Ośrodek Wypoczynku i Rekreacji w Gryfinie został wyznaczony na administratora kompleksu obiektów sportowych, znajdującego się na działkach oznaczonych numerami działek 3/8, 4/2, 4/3, 4/4, 4/5, 5/1 i 5/2 o łącznej powierzchni 10,4063 ha, położonych w Gryfinie przy ul. Sportowej (obręb nr 5).  Uchwałą Rady Miejskiej w Gryfinie nr LVII/698/06 z dnia 26 października  2006 r. przekształcono dotychczasowy zakład budżetowy pod nazwą Ośrodek Wypoczynku i Rekreacji w jednostkę budżetową pod nazwą Ośrodek Sportu  i Rekreacji. W uchwale orzeczono, że likwidacja starej jednostki następuje   z dniem 31 grudnia 2006 r. a utworzenie nowej – z dniem 1 stycznia 2007 r.  W związku z ustaleniami w/w uchwały Ośrodek Sportu i Rekreacji przejął całość zadań związanych z obsługą kompleksu obiektów sportowych.  Wobec powyższego, decyzją z dnia 26 stycznia 2007 r. ustalono dla OSiR tytuł prawny do władania w/w nieruchomością w postaci trwałego zarządu.  W świetle powyższych faktów zachodzi konieczność uchylenia zarządzenia z dnia  29 sierpnia 2006 r. ponieważ stało się ono bezprzedmiotowe.

Sporządziła:
K.Lamperska