Rok 2007 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0151-29/07 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 6 marca 2007 r. w sprawie użyczenia nieruchomości .

ZARZĄDZENIE Nr 0151-29/07
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 6 marca 2007 r.


w sprawie użyczenia nieruchomości

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806;  z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055 i Nr 116, poz. 1203, Nr 214, poz. 1806; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337)) oraz § 7 pkt. 17 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXXI/385/01 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 26 kwietnia 2001 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 21, poz. 439  z późniejszymi zmianami) - zarządzam, co następuje:

§ 1. Oddać w użyczenie Gryfińskiemu Domowi Kultury, na okres 3 lat  nieruchomość gminną obejmującą budynek po byłej szkole podstawowej  (za wyjątkiem 1 pomieszczenia zajmowanego na zasadzie użyczenia przez Bibliotekę Publiczną w Gryfinie) oraz działkę gruntu nr 385 o pow. 0,30 ha,  położoną w obrębie Wełtyń, z przeznaczeniem na działalność świetlicy wiejskiej,

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Zastępcy Burmistrza (BW).

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz  Miasta i Gminy Gryfino

Inż. Henryk Piłat

 

U z a s a d n i e n i e

Gryfiński Dom Kultury jest samorządową instytucją kultury Gminy Gryfino. Zgodnie ze statutem nadanym uchwałą nr XLIX/648/02 Rady Miejskiej w Gryfinie zmienionym ostatnio uchwałą Nr III/22/06 z dnia 28 grudnia 2006 r., ogłoszoną  w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z 2007 r. Nr 18, poz. 276, instytucja ta posiada placówki filialne, które jednocześnie są jej jednostkami organizacyjnymi, stanowiącymi świetlice wiejskie. Zgodnie z w/w zmianą statutu, do dotychczasowych jednostek organizacyjnych DGK zaliczona została świetlica wiejska w Wełtyniu. Dla prowadzenia działalności statutowej w formie świetlicy wiejskiej wykorzystywana jest nieruchomość stanowiąca własność Gminy Gryfino, położona  w Wełtyniu przy ul. Niepodległości nr 18, obejmującą budynek pod byłej szkole podstawowej (za wyjątkiem 1 pomieszczenia o pow. użytkowej 68,65 m2 zajmowanego przez Bibliotekę Publiczną w Gryfinie na podstawie odrębnej umowy użyczenia) oraz działkę gruntu nr 385 o pow. 0,30 ha.
W związku z powyższym zachodzi konieczność ustanowienia dla Gryfińskiego Domu Kultury tytułu prawnego do zajmowanej nieruchomości. Biorąc pod uwagę cele statutowe tej instytucji kultury oraz dotychczas stosowaną praktykę w tym zakresie  w odniesieniu do innych gminnych jednostek organizacyjnych, zasadne jest oddanie nieruchomości w użyczenie.

Sporządziła:
K.Lamperska