Rok 2007 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0151-144/07 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 26 października 2007r. w sprawie ustalenia odszkodowania za przejęcie z mocy prawa na własność Gminy Gryfino nieruchomości, położonej w obrębie geodezyjnym nr 1 m. Gryfino.

ZARZĄDZENIE Nr 0151-144/07
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 26 października 2007r.


w sprawie ustalenia odszkodowania za przejęcie z mocy prawa na własność Gminy Gryfino nieruchomości, położonej w obrębie geodezyjnym nr 1 m. Gryfino.

Na podstawie art. 98 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603, Nr 281, poz. 2782; z 2005r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1459; z 2006 r. Nr 104 poz. 708, Nr 220 poz. 1600 i 1601 z 2007 r. Nr 69, poz. 468, Nr 173, poz. 1218) oraz § 10 pkt. 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 0152-10/07 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 6.03.2007 r. - zarządzam co następuje:

§ 1. Ustalam wysokość odszkodowania, za przejęcie z mocy prawa na własność Gminy Gryfino działek oznaczonych numerami: 101/3 o powierzchni 138 m2 oraz 213/2 o powierzchni 138 m2, położonych w obrębie geodezyjnym Nowe Czarnowo i Krzypnica stanowiących tereny publiczne – drogi z urządzeniami infrastruktury - na łączną kwotę 2.198,00 zł (dwa tysiące sto dziewięćdziesiąt osiem złotych). Odszkodowanie obejmuje wartość gruntu.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Zastępcy Burmistrza (BW).

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 98 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami działki gruntu wydzielone pod drogi publiczne gminne z nieruchomości, której podział został dokonany na wniosek właściciela, przechodzą z mocy prawa na własność Gminy w dniu w którym decyzja zatwierdzająca projekt podziału stała się ostateczna, a orzeczenie o podziale prawomocne. Za działki gruntu przysługuje odszkodowanie w wysokości uzgodnionej między właścicielem a właściwym organem. W celu ustalenia wartości nieruchomości sporządzono wyceny szacunkowe  w której rzeczoznawca majątkowy określił wartość działki przejętej z mocy prawa na własność Gminy Gryfino.  W dniu 10 października 2007 r. przeprowadzono negocjacje w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za przejęte nieruchomości. Przedstawiona propozycja zaakceptowana została przez byłego właściciela nieruchomości.  W przedmiotowej sprawie spisany został stosowny protokoły uzgodnień.

Sporządziła:
Żaneta Snoch