Rok 2003

ZARZĄDZENIE Nr 138/03 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 30 września 2003r. w sprawie wskazania placówki przedszkolnej prowadzącej oddziały dyżurne.

    

ZARZĄDZENIE Nr 138/03
 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino
z dnia 30 września 2003r.


w sprawie wskazania placówki przedszkolnej prowadzącej oddziały dyżurne. 

Na podstawie § 7 ust. 1 Uchwały Nr XII/184/03 Rady Miejskiej w Gryfinie z  dn. 25 września 2003 roku w sprawie ustalenia opłat za świadczenia  przedszkoli publicznych prowadzonych przez Miasto i Gminę Gryfino,  zarządza się co następuje:

§ 1 Wskazuje się Przedszkole Nr 1 im. Krasnala Hałabały w Gryfinie, mieszczące  się przy ul. Wojska Polskiego 11, jako placówkę w której utworzone są  oddziały dyżurne.

§ 2 Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Przedszkola Nr 1 w  Gryfinie.

§ 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Burmistrz  Miasta i Gminy Gryfino 

Henryk Piłat