Rok 2003

ZARZĄDZENIE Nr 7/03 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 16 stycznia 2003 r. w sprawie wyborów sołtysów i rad sołeckich na terenie gminy Gryfino na kadencję 2003 – 2007.

ZARZĄDZENIE Nr 7/03
Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino
 z dnia 16 stycznia 2003 r.


w sprawie wyborów sołtysów i rad sołeckich na terenie gminy Gryfino na kadencję 2003 – 2007


Na podstawie § 16 ust. 1 Statutów sołectw gminy Gryfino, stanowiących załączniki od nr 1 do 27 do uchwały nr XV/206/2000 Rady Miejskiej w  Gryfinie z dnia 27 stycznia 2000 r. w sprawie przyjęcia statutów sołectw,  zarządzam co następuje: 

§ 1. Przystąpić do wyborów sołtysów i rad sołeckich na terenie gminy Gryfino, zgodnie z harmonogramem zebrań wyborczych stanowiącym załącznik do zarządzenia. 

§ 2. O terminie zebrań wyborczych powiadomić sołtysów oraz opiekunów sołectw – pracowników Urzędu Miasta i Gminy. 

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam naczelnikowi Wydziału Organizacyjnego. 

§ 4. Nadzór nad realizacją zarządzenia sprawuje Zastępca Burmistrza Miasta i  Gminy Gryfino.


Burmistrz  Miasta i Gminy Gryfino 
inż. Henryk Piłat