Rok 2003

ZARZĄDZENIE Nr 116/03 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 3 września 2003 r. w sprawie wyznaczenia stoisk handlowych oraz ustalenia dziennej stawki za 1 stoisko z okazji obchodów „Dożynek Gminnych 2003r.” we wsi Sobieradz, w dniu 13 września 2003 r.

    

ZARZĄDZENIE Nr 116/03
Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino
z dnia 3 września 2003r.

w sprawie wyznaczenia stoisk handlowych oraz ustalenia dziennej stawki za 1 stoisko z okazji obchodów „Dożynek Gminnych 2003r.” we wsi Sobieradz, w dniu 13 września 2003r. 

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym/ Dz.U.z 2001r Nr 142,poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 152, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806 /, art.13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami / Dz.U.z 2000r Nr 46, poz.543; z 2001r. Nr 129, poz. 1447, Nr 154, poz. 1800, Nr 130, poz. 1112, Nr 153, poz. 1271, Nr 200,poz. 1682, Nr 240, poz. 2058 i z 2003r. Nr 1, poz. 15 / oraz § 7 pkt.17 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie z dnia 26 kwietnia 2001r , stanowiącego załącznik do uchwały Rady Miejskiej w Gryfinie nr XXXI/385/01 z dnia 26 kwietnia 2001r / Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 21, poz. 439 ze zmianami : Dz.Urz. z 2001r Nr 39, poz. 928 / zarządzam : 

§ 1. Wyznaczyć 10 stoisk handlowych zgodnie ze sporządzonym szkicem sytuacyjnym. 

§ 2. Ustalić dzienną stawkę czynszu za 1 stoisko w wysokości 50,00 zł. którą dzierżawca winien uiścić przed objęciem stoiska handlowego na konto: Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, Bank PEKAO S.A I/O Gryfino 11001409-1313-2101-111-2 z dopiskiem „odbudowa domu Państwa Solińskich”  bądź na konto: Fundacja Dzieciom „Zdążyć z pomocą” PKO BP XV O/Warszawa 931020115612112454 z dopiskiem „darowizna na leczenie  i rehabilitację Emilki Solińskiej” a dowód wpłaty okazać organizatorowi dożynek. 

§ 3. Zwolnić z opłat czynszu wszelkie Stowarzyszenia oraz Organizacje Społeczne. 

§ 4. Wykonanie Zarządzenia powierzam Zastępcy Burmistrza – „BW” 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino 

Henryk Piłat