Rok 2003

ZARZĄDZENIE Nr 1/03 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawie określenia odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 30 grudnia 2002r.

    

ZARZĄDZENIE Nr 1/03
Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino
z  dnia 3 stycznia 2003r.


w sprawie określenia odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 30 grudnia 2002r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca   1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591  z późn. zm./   ustalam: 

1. Za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w  dniu 30 grudnia 2002r. odpowiadają: 

 • nr III/37/02 w sprawie wniosków Komisji Rady - BMP/SK 
 • nr III/38/02 w sprawie uzupełnienia składu Rady Miejskiej -  BOR 
 • nr III/39/02 w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Rady - BOR 
 • nr III/40/02 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na  2003r. - SK 
 • nr III/41/02 w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i   wydatków z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  na 2003 rok - SK 
 • nr III/42/02 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2002 rok - SK 
 • nr III/43/02 w sprawie przyjęcia ramowego planu działań  sesyjnych Rady Miejskiej na 2003 rok - BOR 
 • nr III/44/02 w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady na  2003 rok - BOR 
 • nr III/45/02 w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki  i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2003 rok - BWS 
 • nr III/46/02 w sprawie trybu zlecania do realizacji zadań z  zakresu zadań własnych gminy, trybu postępowania o udzielenie na  ten cel dotacji, sposobu rozliczania dotacji oraz sposobu kontroli  wykonywania zleconych zadań - SK/BWS 
 • nr III/47/02 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany  planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy  Gryfino zatwierdzonego Uchwałą Rady Narodowej Nr XIII/90/90 z dnia  26.04.1990r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Woj. Szczecińskiego Nr  14 z dnia 02.05.1990r. poz. 204 wraz z późniejszymi zmianami -  BMP 
 • nr III/48/02 w sprawie ustalenia maksymalnych miesięcznych stawek  czynszu najmu za lokale użytkowe stanowiące własność Gminy,  wynajmowane na okres dłuższy niż 3 lata - BWG 
 • nr III/49/02 w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Gryfino - SEO 
 • nr III/50/02 w sprawie powołania Skarbnika Gminy Gryfino - SEO 
 • nr III/51/02 w sprawie desygnowania kandydatów do Zgromadzenia  Fundatorów i Rady Nadzorczej Fundacji na rzecz Budowy Obiektów 
  Sportowych w Mieście i Gminie Gryfino - BOR 

2. Odpowiedzialnym za realizację w załączeniu przekazuję po jednym  egzemplarzu kopii uchwał. 

3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

Burmistrz   Miasta i Gminy Gryfino

inż. Henryk Piłat

 

Gryfino, dnia 31 grudnia 2002 roku