Rok 2003

ZARZĄDZENIE Nr 36/03 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 04 marca 2003 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Udzielenie kredytu w wysokości 3.500.000 PLN dla Gminy Gryfino na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu Gminy”.

ZARZĄDZENIE Nr 36/03
 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino
 z dnia 04 marca 2003 r. 


w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Udzielenie kredytu w wysokości 3.500.000 PLN dla Gminy Gryfino na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu Gminy”. 

Na podstawie art. 20 a ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych (Dz. U. z 2002, Nr 72, poz. 664 z późniejszymi zm.) oraz § 7 ust. 17 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXX/358/01 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 26 kwietnia 2001 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z 2001 r. Nr 21, poz. 439 z póź. zm.) zarządzam, co następuje: 

§ 1 Powołuję Komisję Przetargową w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Udzielenie kredytu w wysokości 3.500.000 PLN dla Gminy Gryfino na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu Gminy” 

  •  Jolanta Staruk – Przewodniczący Komisji 
  •  Bożena Mejna – członek Komisji 
  •  Beata Kryszkowska – członek Komisji 
  •  Beata Pluskota - członek Komisji 

§ 2 Komisja działa na podstawie Regulaminu Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie w sprawie udzielania zamówień publicznych powołanego Zarządzeniem Nr 17/2002 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 19 grudnia 2002 r. 

§ 3 Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy Gryfino. 

§ 4 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino 

Henryk Piłat