Rok 2003

ZARZĄDZENIE Nr 23/03 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 5 lutego 2003 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyłączenie działki nr 27/11 o pow. 646 m2, położonej w obrębie 4 m. Gryfino z obciążenia hipoteką przymusową na rzecz Gminy Gryfino.

ZARZĄDZENIE Nr 23/03
 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino
 z dnia 5 lutego 2003 r. 


w sprawie wyrażenia zgody na wyłączenie działki nr 27/11 o pow. 646 m2, położonej w obrębie 4 m. Gryfino z obciążenia hipoteką przymusową na rzecz Gminy Gryfino. 

Na podstawie art. 90 ustawy o księgach wieczystych i hipotece z dnia 6 lipca 1982 r. / Dz U z 2001r. nr 124, poz. 1361 z późniejszymi zmianami / oraz § 7 pkt. 17 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie stanowiącego załącznik do uchwały nr XXXI/385/01  Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 26 kwietnia 2001r. / Dziennik Urzędowy Woj. Zachodniopomorskiego nr 21, poz. 439 z późniejszymi zmianami / zarządzam co następuje: 

§ 1. Wyrażam zgodę na wyłączenie działki nr 27/11 o pow. 646 m2, położonej w obrębie 4 m. Gryfino, z obciążenia hipoteką przymusową na rzecz Gminy Gryfino z tytułu zabezpieczenia spłaty należności stanowiącej opłatę adiacencką, wpisaną w księdze wieczystej KW nr 11129 założonej dla 
nieruchomości stanowiącej własność Henryka Poteralskiego. 

§ 2.Wykonanie Zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami. 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

Burmistrz   Miasta i Gminy Gryfino 

Henryk Piłat