Rok 2003

ZARZĄDZENIE Nr 171/03 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 18 listopada 2003 r. w sprawie wyznaczenia w m. Gryfinie miejsc pod stoiska handlowe na sprzedaż w m-cu grudniu 2003r choinek oraz ryb.

    

ZARZĄDZENIE Nr 171/03
 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino
 z dnia 18 listopada 2003r. 

w sprawie wyznaczenia w m. Gryfinie miejsc pod stoiska handlowe na sprzedaż w m-cu grudniu 2003r choinek oraz ryb.


Na podstawie art. 30 ust. 2, pkt. 3 Ustawy z dnia 08.03.1990r o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001r, Nr 142, poz. 1591, ; z 2002r, Nr 23,poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 , poz. 1271 i Nr 214,poz. 1806/ , z 2003r Nr 80, poz. 717, art. 13 ust. 1 Ustawy z dnia 21.08.1997r o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. z 2000r, Nr 46, poz. 543; z 2001r, Nr 129, poz. 1447, Nr 154, poz. 1800; z 2002r Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 126, poz. 1070, Nr 130, poz. 1112, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1682, Nr 240, poz. 2058 i z 2003r Nr 1, poz. 15 /, Nr 80 poz. 717, Nr 80 poz. 720, Nr 80 poz. 721, oraz § 7 pkt. 17 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXXI/385/01 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 26.04.2001r /Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopom. Nr 21, poz. 439 ze zmianami : Dz.Urz. z 2001r, Nr 39, poz. 928/ zarządzam co  następuje:

§1. Wyznaczam następujące miejsca w m.Gryfinie pod sprzedaż w m-cu grudniu 2003r choinek oraz ryb:

  1. Plac Barnima-cz.dz. Nr 212 z wyłączeniem parkingu -sprzedaż choinek
  2. Plac przy Bibliotece, ul.Kościelna-cz.dz.Nr 201 -sprzedaż choinek i ryb
  3. Plac przy fontannie, ul.B.Chrobrego -cz.dz. Nr 171 -sprzedaż ryb
  4. Boisko gry w koszykówkę, ul.M.Konopnickiej, dz. Nr 39 -sprzedaż choinek i ryb


§2. Dzienna stawka czynszu za 1 stoisko handlowe wynosi 100,00 zł netto, zgodnie z Uchwałą Zarządu Miasta i Gminy w Gryfinie Nr 194/202/02 z dnia 24.10.2002r.

§3.  Do wydzierżawienia miejsc pod stoiska handlowe upoważniam Ośrodek Wypoczynku i Rekreacji w Gryfinie.

§4. Wykonanie Zarządzenia powierzam Z-cy Burmistrza.

§5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

 inż. Henryk Piłat