Rok 2003

ZARZĄDZENIE Nr 2/03 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 8 stycznia 2003r. w sprawie powołania stałych Komisji Przetargowych przygotowujących i przeprowadzających postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.

ZARZĄDZENIE Nr 2/03
Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino
z dnia 8 stycznia 2003r.


w sprawie powołania stałych Komisji Przetargowych przygotowujących i przeprowadzających postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.

Na podstawie § 7 pkt. 17 Regulaminu organizacyjnego Urzędu  Miasta i Gminy w Gryfinie stanowiącego załącznik do uchwały nr XXXI/385/01  Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 26 kwietnia 2001r. / Dziennik Urzędowy  Woj. Zachodniopomorskiego Nr 21, poz. 439 z późniejszymi zmianami – oraz w  oparciu o ustawę o zamówieniach publicznych y dnia 10 czerwca 1994r. –   Dz.U. z 2002r. Nr 72, poz. 664 z późniejszymi zmianami – zarządza się co  następuje: 

§ 1  Powołuje się stałe Komisje Przetargowe w celu przygotowania i przeprowadzania zamówień publicznych we wszystkich trybach dopuszczonych  ustawą o zamówieniach publicznych na usługi wykonywane w Wydziale  Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami: 

 • związane ze sporządzaniem rzutów lokali  mieszkalnych, użytkowych i pomieszczeń przynależnych 
 • geodezyjne za wyjątkiem wtórników 

§ 2  Do zamówień z zakresu usług geodezyjnych powołuje się Komisję Przetargową  w składzie: 

 • Przewodnicząca – Krystyna Lamperska 
 • Sekretarz – Jolanta Woldańska 
 • Członek – Barbara Bara 
 • Członek – Helena Pasztaleniec 
 • Członek – Janina Morawicka 

§ 3  Do zamówień z zakresu wykonywania rzutów lokali mieszkalnych, użytkowych oraz pomieszczeń przynależnych powołuje się Komisję Przetargową w  składzie:

 • Przewodnicząca – Helena Pasztaleniec 
 • Sekretarz – Żaneta Snoch 
 • Członek – Krystyna Lamperska 
 • Członek – Barbara Bara 
 • Członek – Janina Morawicka 

§ 4  Powołuje się stałą Komisję Przetargową w celu przygotowania  i przeprowadzania zamówień publicznych we wszystkich trybach dopuszczonych  ustawą o zamówieniach publicznych na usługi z zakresu szacowania nieruchomości, wykonywane w Wydziale Działalności Gospodarczej, Rolnictwa  i Gospodarki Nieruchomościami oraz w Wydziale Planowania Przestrzennego Aktywizacji Gospodarczej i Inwestycji – powołuje się Komisję Przetargową w składzie: 

 • Przewodnicząca – Teresa Drążek 
 • Sekretarz – Żaneta Snoch 
 • Członek – Krystyna Lamperska 
 • Członek – Jolanta Woldańska 
 • Członek Janina Morawicka 

§ 5  Zasady pracy Komisji reguluje ustawa o zamówieniach publicznych, rozporządzenie rady ministrów z dnia 4 czerwca 2002r. w sprawie szczegółowych zasad powoływania komisji przetargowych oraz trybu jej pracy, Regulamin Urzędu Miasta i Gminy Gryfino w sprawie udzielania zamówień publicznych wprowadzone zarządzeniem Nr 17/02 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino. 

§ 6  Wykonanie Zarządzenia powierza się Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino – symbol BW. 

§ 7  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino 
inż. Henryk Piłat