Rok 2003

ZARZĄDZENIE Nr 161/03 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 29 października 2003 r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości przy sprzedaży w drodze bezprzetargowej, dotychczasowym użytkownikom wieczystym, oznaczonej numerem działki 587/2, położonej w obrębie Pniewo.

ZARZĄDZENIE Nr 161/03
 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino
 z dnia 29 października 2003r. 

 

w sprawie ustalenia ceny nieruchomości przy sprzedaży w drodze bezprzetargowej, dotychczasowym użytkownikom wieczystym, oznaczonej numerem działki 587/2, położonej w obrębie Pniewo. 


Na podstawie art. 67 ust.1 i 3, art. 69 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543, Dz.U. z 2001r. Nr 129, poz.1447, Dz. U. z 2002r. Nr 154, poz.1800, Dz. U. Nr 25, poz. 253, Dz. U. Nr 47, poz. 676, Nr 126, poz. 1070 i Nr 113 poz. 984, Dz.U. Nr 130, poz. 1112, Dz.U. Nr 200, poz. 1682, Dz.U. Nr 240, poz. 2058, oraz Dz. U. z 2003r. Nr 1, poz. 15 i Nr 80, poz. 717, 720 i 721), art.30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; Dz.U. z 2002r. Nr 23, poz.220, Dz.U. Nr 62, poz. 558, Dz.U. Nr 113, poz. 984, Dz.U. Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz.1806, Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717) oraz § 7 pkt 17 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXXI/385/01 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 26 kwietnia 2001r. (Dz. U. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 21, poz. 439 z późniejszymi zmianami) u s t a l a m : 

§ 1. Cenę nieruchomości oznaczonej numerem działki 587/2, położonej w obr. Pniewo, przy sprzedaży w drodze bezprzetargowej dotychczasowym użytkownikom wieczystym - Zofii i Józefowi małżonkom Kołkiewicz za udział 2/4 części ustala się w wysokości 21.500,00 zł, - Konradowi Kołkiewicz i Michałowi Kołkiewicz - za udziały po 1/4 części - ustala się w wysokości po 10.750,00 zł. 

§ 2. Na poczet powyższej ceny zalicza się kwotę równą wartości prawa użytko-wania wieczystego nieruchomości w wysokości 34.300,00 zł, tj. za udział 2/4 części - 17.150,00 zł, za udziały po 1/4 części - po 8.575,00 zł. Do zapłaty tytułem ceny sprzedaży pozostaje kwota 8.700,00 zł, tj. dla Zofii i Józefa małż. Kołkiewicz - za udział 2/4 części - 4.350,00 
zł, dla Konrada Kołkiewicz i Michała Kołkiewicz -za udziały po 1/4 części - po 2.175,00 zł. 

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Zastępcy Burmistrza. 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat