Rok 2003

ZARZĄDZENIE Nr 51/03 Burmistrza Miasta i Gminy w Gryfinie z dnia 31 marca 2003 r. w sprawie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości.

ZARZĄDZENIE Nr 51/03
Burmistrza Miasta i Gminy w Gryfinie
z dnia 31 marca 2003r. 


w sprawie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości.

Na podstawie art.109 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz.U.z 2000r.Nr 46,poz.543 z późniejszymi zmianami/, art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym /Dz.U.z 2001r.Nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami/ oraz § 7 pkt 17 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do uchwały Rady Miejskiej w Gryfinie Nr XXXI/385/01 z dnia 26 kwietnia 2001r. /Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 21, poz.439 ze zmianami: Dz.Urz.z 2001r.Nr 39, poz.928/ - u s t a l a m: 

§ 1. Nie wykonać prawa pierwokupu nieruchomości nie zabudowanej, położonej w obrębie Pniewo, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 415/7 o pow. 1532 m2, w odniesieniu do której sporządzona została warunkowa umowa sprzedaży Rep. A 1902/2003 z dnia 27.03.2003r. w Kancelarii Notarialnej w Gryfinie, ul. Parkowa nr 3a. 

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Zastępcy Burmistrza. 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

 inż. Henryk Piłat