Rok 2003

ZARZĄDZENIE Nr 152/03 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 17 października 2003 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do oddania w użytkowanie wieczyste lub sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego działek nr 483/6 i 540, położonych w obrębie 4 m. Gryfino.

ZARZĄDZENIE Nr 152/03
 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino
z dnia 17 października 2003r. 


w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do oddania w użytkowanie wieczyste lub sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego działek nr 483/6 i 540, położonych w obrębie 4 m. Gryfino 

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U.z 2001r. Nr 142 poz.1591; z 2002r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz.1806; z 2003r. Nr 80 poz. 717/ oraz art.67 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz.U.z 2000r. Nr 46, poz.543; z 2001r. Nr 129 poz.1447, Nr 154 poz.1800; z 2002r Nr 25 poz.253, Nr 74 poz.676, Nr 113 poz.984, Nr 126, poz.1070, Nr 130 poz.1112, Nr 153 poz.1271, Nr 200 poz.1682, Nr 240 poz.2058 i z 2003r.Nr 1 poz.15, Nr 80 poz.717,720 i 721/ oraz § 7 pkt.17 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXXI/385/01 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 26 kwietnia 2001r. /Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 21, poz. 439 ze zmianami: Dz.Urz. z 2001r. Nr 39 poz.928/ - ustalam: 

§ 1.Cenę wywoławczą do pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie w użytkowanie wieczyste lub sprzedaż działek położonych w obrębie 4 m. Gryfino, dla działek nr nr: 

  • 483/6 w wysokości 30.000,-zł, 
  • 540 w wysokości 30.000,-zł. 

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Zastępcy Burmistrza. 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

inż. Henryk Piłat