Rok 2003

ZARZĄDZENIE Nr 163/03 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 29 października 2003r. w sprawie ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości lokalowej, położonej w Gryfinie przy ul. Grunwaldzkiej nr 26 -lokal nr 4, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

ZARZĄDZENIE Nr 163/03
 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino  
z dnia 29 października 2003r.


w sprawie ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości lokalowej, położonej w Gryfinie przy ul. Grunwaldzkiej nr 26 -lokal nr 4, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej. 


Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym/Dz.U.z 2001r Nr 142,poz.1591; z 2002r Nr23, poz.220, Nr 62,poz.558,Nr 113,poz.984,Nr 153,poz.1271,Nr 214,poz.1806; z 2003r Nr 80,poz.717/ , art.67 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami/ Dz.U. z 2000r Nr 46,poz.543 ; z 2001r Nr 129,poz.1447,Nr 154,poz.1800; z 2002r Nr 25,poz.253,Nr 74,poz.676, Nr 113,poz.984, Nr 126,poz.1070, Nr 130,poz.1112, Nr 153,poz.1271, Nr 200,poz.1682 , Nr 240,poz.2058 i z 2003r Nr 1,poz.15, Nr 80,poz.717,720 i 721 / oraz § 7 pkt.17 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXXI/385/01 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 26 kwietnia 2001r /Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 21,poz.439 ze zmianami : Dz.Urz. z 2001r Nr 39,poz.928 / - zarządzam, co następuje:

§ 1.Ustalam cenę sprzedaży gminnej nieruchomości lokalowej położonej w Gryfinie przy ul. Grunwaldzkiej nr 26 – lokal mieszkalny nr 4, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców – Danuty i Józefa małż. Ratajczak, w wysokości 52.801,07 zł / w tym: lokal mieszkalny - 51.101,07 zł , udział w nieruchomości gruntowej /dz.nr 156 / - 1.700,- zł /.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Zastępcy Burmistrza.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino 

Henryk Piłat 

 

Uzasadnienie 
Cenę sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 4 w budynku przy ul. Grunwaldzkiej nr 26 w Gryfinie ustalono w oparciu o operat szacunkowy nieruchomości lokalowej z dnia 24 września 2003 r ,sporządzony przez rzeczoznawcę majątkowego – Marię Zegarek.Operat określał wartość rynkową lokalu na kwotę 50.700,- zł oraz udział w nieruchomości gruntowej /dz.nr 238 / na kwotę 1.700,- zł.Cenę powyższą zwiększono o kwotę 401,07 zł ,stanowiącą wartość środków funduszu remontowego ,przypisanego do przedmiotowego lokalu na dzień 31 października 2003 roku