Rok 2003

ZARZĄDZENIE Nr 208/03 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 31 grudnia 2003r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2003 r.

ZARZĄDZENIE Nr 208/03
 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino
 z dnia 31 grudnia 2003r.


w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2003 r.

Na podstawie § 15 pkt. 1 uchwały Nr III/40/02 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na 2003r. zarządza się co następuje:

§ 1. Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 741.313 zł.

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
630 
63003 
  

4300

TURYSTYKA
Zadania w zakresie upowszech. turystyki
Zakup usług pozostałych
2.900
2.900
2.900
700 
70095
  

4270

GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Pozostała działalność
Zakup usług remontowych
149.500
149.500
149.500
750 

 


75011
  

4010

ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Urzędy wojewódzkie
Wynagrodzenia osobowe pracowników
31.214
1.200
1.200
75023 
6060
Urzędy gmin
Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budż.
30.014
30.014
754

 

  

75412

   


3020

4270

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I
OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Ochotnicze straże pożarne
Nagrody i wydatki osobowe nie
zaliczone do wynagrodzeń
Zakup usług remontowych
38.830

30.700
8.700

22.000

75416

   


4040
4210
4300
Straż Miejska
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług pozostałych
8.130
2.670
3.450
2.010
801

 


80101
  

3020
4010
4040

OŚWIATA I WYCHOWANIE
Szkoły podstawowe
Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenia roczne
189.900
82.000
12.000
20.000
50.000
80110

       


3020
4010
4040
4140
4420
4430
Gimnazja
Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenia roczne
Wpłaty na PFRON
Podróże służbowe zagraniczne
Różne opłaty i składki
72.900
11.000
20.000
37.900
1.000
2.000
1.000
80114 
3020
4010
4040
4430
4440
Zespoły ekonom - administr. szkół
Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenia roczne
Różne opłaty i składki
Odpisy na ZFŚS
35.000
1.000
9.000
9.000
15.000
1.000
851

 


85154
  

4300

OCHRONA ZDROWIA
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
Zakup usług pozostałych
3.000
3.000
3.000
853

 


85314

   

   


4110

OPIEKA SPOŁECZNA
Zasiłki i pomoc w naturze oraz
składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na ubezpieczenia społeczne (zlecone)
37.511
13.138

13.138
85319
4260
4270
4410
4430
Ośrodki pomocy społecznej
Zakup energii
Zakup usług remontowych
Podróże służbowe krajowe
Różne opłaty i składki
7.810
3.947
260
380
3.223
85328      

4300

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne
usługi opiekuńcze
Zakup usług pozostałych
16.563

16.563

854

 


85401

     

   

3020

4010

4240 

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
Świetlice szkolne
Nagrody i wydatki nie zaliczane
do wynagrodzeń
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Zakup pomocy naukowych,
dydaktycznych i książek
70.000
60.000
8.000

50.000

2.000

85407  
4040
Placówki wychowania pozaszkolnego
Dodatkowe wynagrodzenia roczne
10.000
10.000
900

 

  

90013

   


4210

GOSPODARKA KOMUNALNA I
OCHRONA ŚRODOWISKA

Schroniska dla zwierząt
Zakup materiałów i wyposażenia
213.505

505
505

90015   
6050  
Oświetlenie ulic, placów i dróg
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
213.000
213.000
921

 

  

92109

   


4040
4270
4440

KULTURA I OCHRONA
DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
Dodatkowe wynagrodzenia roczne
Zakup usług remontowych
Odpisy na ZFŚS
4.453

2.453
209
1.754
490

92195 
4210
Pozostała działalność
Zakup materiałów i wyposażenia
2.000
2.000
926
92605
   

4210

KULTURA FIZYCZNA I SPORT
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
Zakup materiałów i wyposażenia
500
500
500
OGÓŁEM   741.313

§ 2. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 741.313 zł.

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
630
63003 
  

4210

TURYSTYKA
Zadania w zakresie upowszech. turystyki
Zakup materiałów i wyposażenia
2.900
2.900
2.900
700 

 

 

70095

  

  

4210
4260
4300

GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Pozostała działalność
Zakup materiałów i oświetlenia
Zakup energii
Zakup usług pozostałych
149.500
149.500
12.000
100.000
37.500
750

 


75011 
  

4110
4120

ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Urzędy wojewódzkie
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
31.214
1.200
200
1.000
75023     
3020

4260
4300
4410

Urzędy gmin
Nagrody i wydatki osobowe nie
zaliczone do wynagrodzeń
Zakup energii
Zakup usług pozostałych
Podróże służbowe krajowe
30.014
14

7.000
20.000
3.000

754

 

   

75412 

    


4210
4300

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I
OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Ochotnicze straże pożarne
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług pozostałych
38.830

30.700
27.700
3.000

75416  
4010
Straż Miejska
Wynagrodzenia osobowe pracowników
8.130
8.130
801

 


80101
  

4210
4240 

4270
4410

OŚWIATA I WYCHOWANIE
Szkoły podstawowe
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup pomocy naukowych,
dydaktycznych i książek
Zakup usług remontowych
Podróże służbowe krajowe
189.900
32.000
10.000
10.000 

10.000
2.000

80110
4210
4240

4270
Gimnazja
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup pomocy naukowych,
dydaktycznych i książek
Zakup usług remontowych
72.900
47.900
15.000

10.000

80113 
4300
Dowożenie uczniów do szkół
Zakup usług pozostałych
50.000
50.000
80114
4270
4300
Zespoły ekonom. – administr. szkół
Zakup usług remontowych
Zakup usług pozostałych
35.000
25.000
10.000
851
85154
  

3030

OCHRONA ZDROWIA
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
3.000
3.000
3.000
853
85314 
   

3110

3110 

OPIEKA SPOŁECZNA
Zasiłki i pomoc w naturze oraz
składki na ubezpieczenia społeczne
Świadczenia społeczne (zlecone)
Świadczenia społeczne
37.511
29.701
13.138

16.563

85319   
4210
4300
Ośrodki pomocy społecznej
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług pozostałych
7.810
7.010
800
854

 

  

85401

   


4210

EDUKACYJNA OPIEKA
WYCHOWAWCZA

Świetlice szkolne
Zakup materiałów i wyposażenia
70.000

10.000
10.000

85407
3020

4240

Placówki wychowania pozaszkolnego
Nagrody i wydatki nie zaliczane
do wynagrodzeń
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych
i książek
10.000
2.000

8.000 

85404  
2650  
Przedszkola
Dotacja przedmiotowa z budżetu
dla zakładu budżetowego
50.000
50.000
900   

90004

    


4300

GOSPODARKA KOMUNALNA I
OCHRONA ŚRODOWISKA

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
Zakup usług pozostałych
213.505

505
505

90015

    


4210
4270
4300 
Oświetlenie ulic, placów i dróg
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług remontowych
Zakup usług pozostałych
213.000
124.500
34.000
54.500
921   

92109

    


4110
4120
4300

KULTURA I OCHRONA
DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Zakup usług pozostałych
4.453

1.963
204
5
1.754

 92195 
4260
4300
Pozostała działalność
Zakup energii
Zakup usług pozostałych
2.490
250
2.240
926
92605
   


4300

KULTURA FIZYCZNA I SPORT
Zadania w zakresie kultury
fizycznej i sportu
Zakup usług pozostałych
500
500

500

OGÓŁEM   741.313

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

inż. Henryk Piłat