Rok 2003

ZARZĄDZENIE Nr 56/03 Burmistrza Miasta i Gminy w Gryfinie z dnia 7 kwietnia 2003 r. w sprawie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości.

    

ZARZĄDZENIE Nr 56/03
 Burmistrza Miasta i Gminy w Gryfinie
z dnia 7 kwietnia 2003r. 


w sprawie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości. 

Na podstawie art.109 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz.U.z 2000r.Nr 46,poz.543 z późniejszymi zmianami/, art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym /Dz.U.z 2001r.Nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami/ oraz § 7 pkt 17 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do uchwały Rady Miejskiej w Gryfinie Nr  XXXI/385/01 z dnia 26 kwietnia 2001r. /Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 21, poz.439 z późniejszymi zmianami / - ustalam: 

§ 1. Nie wykonać prawa pierwokupu nieruchomości nie zabudowanej, położonej w obrębie Pniewo, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 397/18 o pow. 972 m2, w odniesieniu do której sporządzona została warunkowa umowa sprzedaży Rep. A 1934/2003 z dnia 28.03.2003r. w Kancelarii Notarialnej w Gryfinie, ul. Parkowa nr 3a. 

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Zastępcy Burmistrza. 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

 inż. Henryk Piłat