Rok 2003

ZARZĄDZENIE Nr 118/03 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 3 września 2003 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia pisemnego przetargu nieograniczonego na oddanie w użytkowanie wieczyste lub sprzedaż nieruchomości.

    

ZARZĄDZENIE Nr 118/03
Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino
z dnia 3 września 2003r. 


w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia pisemnego przetargu nieograniczonego na oddanie w użytkowanie wieczyste lub sprzedaż nieruchomości 

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn.zm./ oraz § 8  ust.2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 1998r w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania przetargów na  zbycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność gminy /Dz.U.Nr 9, poz.30 ze zm./ - zarządzam, co następuje:

§ 1.  Powołuje się komisję przetargową w składzie:

1. Przewodniczący: - Helena Pasztaleniec 

Członkowie: 

  • Andrzej Skrouba
  • Krzysztof Czosnowski
  • Habib Hamdaoui
  • Krystyna Lamperska
  • Jolanta Woldańska

2. Celem komisji jest przeprowadzenie nieograniczonego przetargu pisemnego na oddanie w użytkowanie wieczyste lub sprzedaż nieruchomości  położonej w obrębie 4 m. Gryfino, oznaczonej nr działek : 552 i 554. 

§ 2.  Do zadań komisji należy w szczególności:

  1. przygotowanie regulaminu przetargowego, poinformowanie uczestników o zasadach prowadzenia przetargu,
  2. sporządzenie protokołu z przetargu

§ 3. 

  1. Komisja podejmuje rozstrzygnięcia w drodze głosowania.
  2. W razie równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego.

§ 4. W przypadku zakończenia przetargu wynikiem negatywnym z powodu braku ofert komisja przetargowa przedstawi Burmistrzowi swoje stanowisko co do ceny wywoławczej w drugim przetargu. 

§ 5.  Po rozstrzygnięciu przetargu komisja rozwiązuje się.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat