Rok 2003

ZARZĄDZENIE Nr 141/03 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 01 października 2003 r. w sprawie wyznaczenia w Gryfinie miejsc pod stoiska handlowe na sprzedaż w dniach od 27.10.2003r do dnia 2.11.2003r chryzantem oraz zniczy z okazji Święta Zmarłych oraz ustalenia dziennej stawki netto za 1 m2 stoiska handlowego.

    

ZARZĄDZENIE Nr 141/03
Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino
z dnia 01 października 2003r 


w sprawie wyznaczenia w Gryfinie miejsc pod stoiska handlowe na sprzedaż w dniach od 27.10.2003r do dnia 2.11.2003r chryzantem oraz zniczy z okazji Święta Zmarłych oraz ustalenia dziennej stawki netto za 1 m2 stoiska handlowego. 

Na podstawie art. 30.ust. 2 pkt. 3 Ustawy z dnia 08.03.1990r o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2001r, Nr 142, poz. 1591, ; z 2002r Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806/, z 2003r Nr 80, poz. 717, art. 13 ust. 1 Ustawy z dnia 21.08.1997r o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. z 2000r, Nr 46, poz. 543, ; z 2001r, Nr 129, poz. 1447, Nr 154, poz. 1800; Z 2002r Nr 25, poz.253, Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 126, poz. 1070, Nr 130, poz. 1112, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1682, Nr 240, poz. 2058 i z 2003r Nr 1, poz. 15/, Nr80 poz. 717, Nr 80 poz. 721, oraz § 7 pkt. 17 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXXI/385/01 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 26.04.2001r / Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 21, poz. 439 ze zm. : Dz.Urzędowy z 2001r, Nr 39, poz. 928/ zarządzam co  następuje: 

§ 1.  Wyznaczam następujące miejsca w m. Gryfinie pod stoiska handlowe związane ze sprzedażą chryzantem i zniczy z okazji Święta Zmarłych: 

  1. Plac Barnima -działka Nr 212 
  2. Parking przy Bibliotece Publicznej, ul.Koscielna- cz.dz. Nr 210 
  3. Parking przy Cmentarzu Wojennym, ul.W.Polskiego -cz.dz. 390 

§ 2.  Ustalam dzienną stawkę czynszu za 1 m2 stoiska w wysokości 10,00 zł netto, którą Dzierżawca winien uiścić przed objęciem stoiska u Wydzierżawiającego. 

§ 3.  Do wydzierżawienia miejsc pod stoiska handlowe upoważniam Ośrodek Wypoczynku i Rekreacji w Gryfinie, ul. Sportowa Nr 3. 

§ 4.  Pierwszeństwo do objęcia w/w stoisk handlowych będą mieli producenci kwiatów z tereneu miasta i gminy Gryfino. 

§ 5.  Wykonanie Zarządzenia powierzam Z-cy Burmistrza. 

§ 6.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino 

inż. Henryk Piłat