Rok 2003

ZARZĄDZENIE Nr 24/03 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 5 lutego 2003 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyłączenie działki nr 359/4 o pow. 900 m2, położonej w obrębie Czepino z obciążenia hipoteką przymusową na rzecz Gminy Gryfino.

    

ZARZĄDZENIE Nr 24/03
 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino
 z dnia 5 lutego 2003 r. 


w sprawie wyrażenia zgody na wyłączenie działki nr 359/4 o pow. 900 m2, położonej w obrębie Czepino z obciążenia hipoteką przymusową na rzecz Gminy Gryfino


Na podstawie art. 90 ustawy o księgach wieczystych i hipotece z dnia 6 lipca 1982 r. / Dz U z 2001r. nr 124, poz. 1361 z poźniejszymi  zmianami / oraz § 7 pkt. 17 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie stanowiącego załącznik do uchwały nr XXXI/385/01 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 26 kwietnia 2001r. / Dziennik Urzędowy Woj. Zachodniopomorskiego nr 21, poz. 439 z późniejszymi zmianami / zarządzam co następuje: 

§ 1. Wyrażam zgodę na wyłączenie działki nr 359/4 o pow. 900 m2, położonej w Czepino, z obciążenia hipoteką przymusową na rzecz Gminy Gryfino z tytułu zabezpieczenia spłaty należności stanowiącej opłatę adiacencką, wpisaną w księdze wieczystej KW nr 33004 założonej dla nieruchomości stanowiącej własność Elżbiety i Tadeusza małż. Kaczmarek. 

§ 2.Wykonanie Zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

Burmistrz   Miasta i Gminy Gryfino 

Henryk Piłat