Rok 2003

ZARZĄDZENIE Nr 195/03 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 10 grudnia 2003 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 r.

ZARZĄDZENIE Nr 195/03
 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino
z dnia 10 grudnia 2003 r. 

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 r.

Na podstawie § 15 pkt. 1 uchwały Nr III/40/02 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na 2003 r. zarządza co następuje:

§ 1. Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 170.167 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
630
63095
 

4300

TURYSTYKA
Pozostała działalność
Zakup usług pozostałych

4.250
4.250
4.250

710
71035
 

4300

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
Cmentarze
Zakup usług pozostałych

5.000
5.000
5.000

750 
75011
 

4040

ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Urzędy wojewódzkie
Dodatkowe wynagrodzenie roczne

80.017
4.015
4.015

75023
4040
4270
6060

Urzędy gmin
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Zakup usług remontowych
Wydatki na zakupy inwest.jedn. budż.

75.002
25.002
20.000
30.000

75045  

3020
4300

Komisje poborowe
Nagrody i wydatki osobowe
nie zaliczane do wynagrodzeń
Zakup usług pozostałych

 1.000

500
500

 801
80145

3030
4300

OŚWIATA I WYCHOWANIE
Komisje egzaminacyjne
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
Zakup usług pozostałych

3.600
3.600
2.500
1.100

 851
85154
 

4270

OCHRONA ZDROWIA
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
Zakup usług remontowych

4.000
4.000
4.000

 854  

85407

 


2820

EDUKACYJNA OPIEKA
WYCHOWAWCZA

Placówki wychowania pozaszkolnego
Dotacja celowa z budżetu na
finansowanie lub dofinansowanie zadań
zleconych do realizacji stowarzyszeniom

 10.000

 10.000
10.000

 900

 

 

 

 

 

 

90001


4300

GOSPODARKA KOMUNALNA I
OCHRONA ŚRODOWISKA

Gospodarka ściekowa i ochrona wód
Zakup usług pozostałych

58.300

6.000
6.000

90003
4210
4300

Oczyszczanie miast i wsi
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług pozostałych 

18.500
11.200
7.300

90004
4210
4300

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług pozostałych

13.800
5.000
8.800

90013
4300

Schroniska dla zwierząt
Zakup usług pozostałych

1.000
1.000

90078
4210
6060

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
Zakup materiałów i wyposażenia
Wydatki na zakupy inwest. jedn. budż. 

14.000
10.000
4.000

90095
4300

Pozostała działalność
Zakup usług pozostałych

5.000
5.000

 921  

92109

 


4260

KULTURA I OCHRONA
DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
Zakup energii

 500

500
500

 926


92601
 

4210
4260

KULTURA FIZYCZNA I SPORT
Obiekty sportowe
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup energii

4.500
1.300
800
500

 92605
2820


4300

Zadania w zakresie kultury fiz. i sportu
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie
lub dofinansowanie zadań zleconych do
realizacji stowarzyszeniom
Zakup usług pozostałych
3.200
1.500


1.700

OGÓŁEM   170.167

§ 2. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 170.167 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
630
63003
 

4300

TURYSTYKA
Zadania w zakresie upowszech. turystyki
Zakup usług pozostałych

4.250
4.250
4.250

 710
71035
 

4210

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
Cmentarze
Zakup materiałów i wyposażenia

5.000
5.000
5.000

 750
75023

3020

4210
4300
4420
4430

ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Urzędy gmin
Nagrody i wydatki osobowe nie
zaliczone do wynagrodzeń
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług pozostałych
Podróże służbowe zagraniczne
Różne opłaty i składki 

80.017
80.017
100

19.900
51.000
4.015
5.002

801
80195

3030
4210
4300

OŚWIATA I WYCHOWANIE
Pozostała działalność
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług pozostałych

3.600
3.600
628
1.872
1.100

 851
85154
 

3030

OCHRONA ZDROWIA
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

4.000
4.000
4.000

 854  

85495

 


4210
4300

EDUKACYJNA OPIEKA
WYCHOWAWCZA

Pozostała działalność
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług pozostałych 

10.000

10.000
5.000
5.000

900  

90003


4210
4300

GOSPODARKA KOMUNALNA
I OCHRONA ŚRODOWISKA

Oczyszczanie miast i wsi
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług pozostałych

 58.300

58.300
7.300
51.000

 921  

92109


4300

KULTURA I OCHRONA
DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
Zakup usług pozostałych 

500

500
500

926
92601
 

4300

KULTURA FIZYCZNA I SPORT
Obiekty sportowe
Zakup usług pozostałych
4.500
4.500
4.500
OGÓŁEM   170.167

 

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz  Miasta i Gminy Gryfino 

Henryk Piłat