Rok 2004 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0152-40/04 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z  dnia 23 listopada 2004r. w sprawie wprowadzenia nowych symboli i haseł klasyfikacyjnych w klasach drugiego, trzeciego i czwartego rzędu w  Jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych.

ZARZĄDZENIE Nr 0152-40/04
  BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
 z  dnia 23 listopada 2004r.


w sprawie wprowadzenia nowych symboli i haseł klasyfikacyjnych w klasach drugiego, trzeciego i czwartego rzędu w  Jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych 

Na podstawie § 15  Instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych, stanowiącej załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999r.  ( Dz.U. Nr 112, poz. 1319 ze zm.), w uzgodnieniu z  Archiwum Państwowym w Szczecinie, zarządzam co następuje:

 § 1.1 W   Wykazie haseł  klasyfikacyjnych pierwszego, drugiego i trzeciego rzędu Jednolitego rzeczowego wykazu akt dla organów gmin i związków międzygminnych – stanowiącego załącznik nr 4 do załącznika  rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych ( Dz.U. Nr 112 poz.1319 ze zm.) wprowadzam zmiany:

  1. przez dodanie w haśle klasyfikacyjnym  „O – ZARZĄDZANIE” , „00- ORGANY JEDNOOSOBOWE I KOLEGIALNE”:
    1. hasła trzeciego rzędu „ 008 – Parlament Europejski – wybory do Parlamentu Europejskiego”;
    2. w haśle drugiego rzędu „09 NADZÓR, KONTROLE, BADANIA” – hasła trzeciego rzędu „094 Audyt wewnętrzny”;
  2. przez dodanie w haśle klasyfikacyjnym „ 8 – ZDROWIE, POMOC SPOŁECZNA, OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE”, hasło drugiego rzędu „ 81 Pomoc Społeczna,  Sprawy Osób Niepełnosprawnych, Opieka Nad Dziećmi”-  hasła trzeciego rzędu „818 Świadczenia rodzinne”.

2.  W Jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych (w tabeli) zmiany obejmują wprowadzenie:

w haśle klasyfikacyjnym „ 0 ZARZĄDZANIE” – w tabeli:
008 Parlament Europejski – wybory do Parlamentu Europejskiego  B5  Bc Postępowanie z dokumentacją wyborczą regulują odrębne przepisy
094 Audyt wewnętrzny      
0940 Zasady i metodyka audytu wewnętrznego  B10  Bc Zbiór aktów normatywnych i innych aktów prawnych, procedury, itp.
0941 Plany audytu wewnętrznego i sprawozdanie z jego realizacji  A  Bc  
0942 Audyt wewnętrzny planowy i pozaplanowy  BE10  Bc Programy, protokoły, notatki, oświadczenia, notatki z czynności sprawdzających

w haśle klasyfikacyjnym „ 8 ZDROWIE, POMOC SPOŁECZNA, OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE” – w tabeli:

818 Świadczenia rodzinne

 

 

 
8180 Zasiłek rodzinny  B10  Bc  
8181 Dodatki do zasiłku rodzinnego  B10  Bc  
8182 Świadczenia opiekuńcze    
81820 Zasiłek pielęgnacyjny   B10  Bc  

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Organizacyjnego.

§ 3. Nadzór nad realizacją zarządzenia sprawuje Sekretarz Miasta i Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat