Rok 2004 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0152-42/04 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 01 grudnia 2004 r. w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji z posiadanych bloczków mandatów karnych.

ZARZĄDZENIE Nr 0152-42/04
 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 01 grudnia 2004 r. 

w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji z posiadanych bloczków mandatów karnych.

Na podstawie § 7 ust. 17 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXXI/385/01 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia  26 kwietnia 2001 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta  i Gminy w Gryfinie (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z 2001 r.  Nr 21, poz. 439 z późniejszymi zmianami) zarządzam, co następuje:

§ 1. Zarządzam przeprowadzenie rocznej inwentaryzacji z posiadanych bloczków mandatowych.

§ 2. Do przeprowadzenia inwentaryzacji powołuję Komisję w następującym składzie:

  1. Roman Rataj - przewodniczący Komisji
  2. Stanisław Szydłowski - członek Komisji
  3. Maria Waszczyk - członek Komisji.

§ 3. Rozpoczęcie przeprowadzenia inwentaryzacji ustalam na dzień 01 stycznia 2005 r.,  a zakończenie na dzień 06 stycznia 2005 r.

§ 4. Osoby powołane do Komisji ponoszą pełna odpowiedzialność za właściwe oraz zgodne  z obowiązującą Instrukcją Inwentaryzacyjną przeprowadzenie inwentaryzacji.

§ 5. Ustalam termin zakończenia i rozliczenia zadania do dnia 10 stycznia 2005 r. 

§ 6. Wykonanie Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

UZASADNIENIE
W związku z wytycznymi Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego należy przeprowadzić roczną inwentaryzację z wykorzystania posiadanych bloczków mandatów karnych. W związku z tym sporządzono Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji oraz powołano komisję inwentarzową.