Rok 2004 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0152-31/04 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie powołania Komisji dla dokonania przeglądu placów zabaw na terenie miasta i gminy Gryfino.

ZARZĄDZENIE Nr 0152-31/04
  BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
 z dnia 30 sierpnia 2004 r.


w sprawie powołania Komisji dla dokonania przeglądu placów zabaw na terenie miasta i gminy Gryfino.

Na podstawie art.33 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm. ) oraz § 7 pkt 17 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXXI/385/01 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 26 kwietnia 2001r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie ( Dz.Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 21, poz. 439 ze zm. ) zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuję komisję dla dokonania przeglądu placów zabaw na terenie miasta i gminy Gryfino w składzie:

 1. Daniel Cieślak - przewodniczący komisji 
  młodszy referent  w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych 
 2. Mariusz Andrusewicz -  członek komisji 
  inspektor  w Wydziale Planowania Przestrzennego, Aktywizacji Gospodarczej i Inwestycji
 3. Anna Wójciak - członek komisji 
  inspektor  w Wydziale Organizacyjnym

§ 2.

 1. Zadaniem komisji jest dokonywanie, w okresach kwartalnych, przeglądu stanu technicznego urządzeń stanowiących wyposażenie placów zabaw na terenie miasta i gminy Gryfino. Z przeprowadzonych czynności komisja sporządza protokół.
 2. Pierwszy przegląd komisja przeprowadzi w terminie 7 dni od daty wydania zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat 

Uzasadnienie

Dla ustalenia stanu technicznego wyposażenia placów zabaw na terenie miasta i gminy Gryfino zasadnym jest powołanie komisji spośród pracowników Urzędu. 

Sporządziła:
Krystyna Więch