Rok 2004 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0152-9/04 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 17 marca 2004r. w sprawie powołania stałej Komisji Przetargowej w celu oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz do badania i oceny ofert.

ZARZĄDZENIE Nr 0152-9/04
  BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
 z dnia 17 marca 2004 r.

 

w sprawie powołania stałej Komisji Przetargowej w celu oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz do badania i oceny ofert.

Na podstawie art. 19,20 i 21ustawy z dnia 29 stycznia 2004 rokuj Prawo zamówień publicznych / Dz. U. Nr 19, poz. 177 z 2004 r. / oraz § 8 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie stanowiącego załącznik do uchwały nr XXXI/385/01 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 26 kwietnia 2001 roku /Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 21, poz. 439 z późniejszymi zmianami/ Burmistrz Miasta i Gminy w Gryfinie zarządza co następuje:

§ 1. W celu oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz do badania i oceny ofert na roboty , dostawy, usługi i koncesji na roboty budowlane w ramach inwestycji, modernizacji, remontów oraz opracowań z zakresu planowania przestrzennego, projektowania urbanistycznego, architektoniczno-budowlanego powołuję stałą Komisję Przetargową. 

§ 2. Do składu Komisji powołuję:

  1. Krystyna Klimek - Naczelnik Wydziału Planowania, Przestrzennego, Aktywizacji  Gospodarczej i Inwestycji
  2. Ewa Kubiak - Z-ca Naczelnika Kierownik Referatu Inwestycji
  3. Agnieszka Wernikowska - inspektor w Referacie Inwestycji
  4. Janina Morawicka - inspektor w Wydziale Finansowo-Księgowym
  5. Krzysztof Czosnowski - p.o. Kierownika Referatu Planowania Przestrzennego i  Aktywizacji Gospodarczej 
  6. Joanna Ekiert - inspektor w referacie Planowania Przestrzennego i Aktywizacji  Gospodarczej 

Dopuszcza się ważność pracy Komisji w składzie co najmniej trzyosobowym.

§ 3. Zasady pracy Komisji reguluje Regulamin Wydziału Planowania Przestrzennego, Aktywizacji Gospodarczej i Inwestycji w sprawie udzielania zamówień publicznych na roboty, dostawy, usługi i koncesji na roboty budowlane w ramach inwestycji, modernizacji, remontów oraz opracowań z zakresu planowania przestrzennego, projektowania urbanistycznego, architektoniczno - budowlanego - realizowanych przy udziale Gminy Gryfino wprowadzony Zarządzeniem Nr 0152-04/04 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 1 marca 2004 roku.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Planowania Przestrzennego, Aktywizacji Gospodarczej i Inwestycji.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Traci moc Zarządzenie Nr 0152-05/04 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 1marca 2004 roku. 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

inż. Henryk Piłat