Rok 2004 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0152-36/04 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO  z dnia 06 października 2004r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego obiektów po Samodzielnym Publicznym Dziecięcym  Ośrodku  Rehabilitacji w Nowym Czarnowie.

    

ZARZĄDZENIE Nr 0152-36/04
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO 
 z dnia 06 października 2004r.


w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego obiektów po Samodzielnym Publicznym Dziecięcym  Ośrodku  Rehabilitacji w Nowym Czarnowie.

Na podstawie art.33 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U.  z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm. ) oraz § 7 pkt 17 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do uchwały  Nr XXXI/385/01 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 26 kwietnia 2001r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie ( Dz.Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 21, poz. 439 ze zm. ) zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuję Komisję do przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego obiektów, po Samodzielnym Publicznym Dziecięcym Ośrodku Rehabilitacji w Nowym Czarnowie w składzie:

1. Teresa Drążek - przewodnicząca komisji  Zastępca Naczelnika Wydziału Działalności Gospodarczej Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie Miasta  i Gminy w Gryfinie 
2. Habib Hamdaoui - członek komisji Inspektor w Wydziale Planowania Przestrzennego, Aktywizacji Gospodarczej  i Inwestycji w Urzędzie Miasta  i Gminy w Gryfinie 
3. Piotr Górkiewicz - członek komisji Architekt Miejski
4. Krystyna Michalska-Brodzik - członek komisji Likwidator SPDOR
5. Irena Pruszanow - członek komisji Przedstawiciel Gryfińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp z o.o. w Gryfinie
6.Bogusław Ojak - członek komisji Przedstawiciel Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Gryfinie
7.Tadeusz Kaźmierski - członek komisji Przedstawiciel Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Gryfinie

§ 2. Zadaniem Komisji jest przeprowadzenie:

  • inwentaryzacji poszczególnych obiektów wraz z pomieszczeniami,
  • inwentaryzacji instalacji wewnętrznych każdego budynku oraz stanu przyłączeń poszczególnych obiektów, do kanalizacji sanitarnej, wodociągowej, sieci ciepłowniczej oraz energii elektrycznej.

§ 3. Komisja przeprowadzi przegląd w terminie 21 dni od daty wydania zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat 

Uzasadnienie

Przeprowadzenie inwentaryzacji jest niezbędne w związku z działaniami mającymi na celu przejęcia na mienie Gminy obiektów po Samodzielnym Publicznym Dziecięcym Ośrodku  Rehabilitacji w Nowym Czarnowie

Sporządziła:
Teresa Drążek