Rok 2004 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0152-32/04 BURMISTRZA MIASTA I GMINY z dnia 10 września 2004r. w sprawie określenia odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Miejskiej  przyjętych na sesji w dniu 9 września 2004r.

    

ZARZĄDZENIE Nr  0152-32/04
BURMISTRZA  MIASTA  I  GMINY GRYFINO
z  dnia  10  września  2004  r.


w sprawie określenia odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Miejskiej  przyjętych na sesji w dniu 9 września 2004 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie  gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591  z późn.  zm.) zarządzam co  następuje:

 § 1. Za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 9  września  2004  roku  odpowiadają:

Nr  uchwały: W  sprawie: Wydział/jednostka:
Nr  XXV/341/04 w sprawie ustalenia wysokości stawki  procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu  wzrostu  wartości nieruchomości położonych na terenie  Miasta i Gminy Gryfino w związku z wybudowaniem urządzeń infrastruktury  technicznej Działalności Gospodarczej,  Rolnictwa  i Gospodarki  Nieruchomościami
Nr  XXV/342/04 w sprawie sprzedaży w drodze  bezprzetargowej,  nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie 4  m.  Gryfino Działalności Gospodarczej,  Rolnictwa  i  Gospodarki  Nieruchomościami
Nr  XXV/343/04 w sprawie nabycia na mienie gminne od  właścicieli, nieruchomości gruntowych  wydzielanych pod ulicę Jana Pawła II w  Gryfinie, położonych w obrębach geodezyjnych  Wełtyń  II Działalności Gospodarczej,  Rolnictwa  i  Gospodarki  Nieruchomościami
Nr  XXV/344/04 w sprawie nabycia na mienie gminne w drodze  darowizny od Fundacji Na Rzecz Budowy  Obiektów Sportowych w Mieście i Gminie  Gryfino, prawa użytkowania wieczystego  nieruchomości gruntowych, położonych w  Gryfinie w obrębie nr 5 wraz z własnością  budynków i składników infrastruktury Działalności Gospodarczej,  Rolnictwa  i  Gospodarki  Nieruchomościami
Nr  XXV/345/04 w sprawie przyjęcia programu rozwoju  budownictwa komunalnego i socjalnego w  gminie Gryfino na lata  2004 - 2006 Gospodarki Komunalnej,  Mieszkaniowej i Ochrony  Środowiska / Gryfińskie  Towarzystwo  Budownictwa Społecznego
Nr  XXV/346/04 w  sprawie zmiany  budżetu  gminy Skarbnik  Miasta  i  Gminy
Nr  XXV/347/04 w sprawie zmiany przychodów i wydatków  Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i  Gospodarki Wodnej na  2004 r. Skarbnik  Miasta  i  Gminy
Nr  XXV/348/04 w  sprawie  udzielenia  Powiatowi  Gryfińskiemu  pomocy  finansowej  na  zakup  rektoskopu  dla  SPZOZ  Szpitala  Powiatowego  w  Gryfinie Skarbnik  Miasta  i  Gminy

§  2.  Odpowiedzialnym  wymienionym  w  §  1  w  załączeniu  przekazuję  po  jednym  egzemplarzu  kopii  uchwał  Rady  Miejskiej  przyjętych  na  sesji  w  dniu  9  września  2004 r.

§  3.  Zarządzenie  wchodzi  w  życie  z  dniem  podjęcia.

 

Burmistrz  Miasta  i  Gminy  Gryfino 

Henryk  Piłat