Rok 2004 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0152-39/04 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 10 listopada 2004r. w sprawie wprowadzenia ewidencji jazd służbowych wykonywanych samochodami będącymi własnością Gminy Gryfino oraz określenia limitów zużycia paliwa dla poszczególnych samochodów.

    

ZARZĄDZENIE Nr 0152-39/04
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 10 listopada 2004r.


w sprawie wprowadzenia ewidencji jazd służbowych wykonywanych samochodami będącymi własnością Gminy Gryfino oraz określenia limitów zużycia paliwa dla poszczególnych samochodów.

Na podstawie art. 31 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) zarządzam, co następuje:

§ 1. Wprowadzam w Urzędzie Miasta i Gminy Ewidencję Jazd Służbowych, której wzór stanowi  załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2.

  1. Określam limity zużycia paliw przez samochody będące własnością Urzędu Miasta i Gminy Gryfino na następującym poziomie:
    1. Samochód Lublin 3, nr rej. ZGR E322, paliwo - ON - 13,9 dm3;
    2. Samochód Peugeot 607, nr rej. ZGR U707, paliwo - ON - 10,0 dm3.
  2. W przypadkach szczególnych, wynikających z nietypowych warunków zewnętrznych, limit zużycia paliwa może zostać zwiększony do 30% normatywnego zużycia.

§ 3.Wykonanie zarządzenia powierzam kierownikowi Gminnego Centrum Reagowania.

§ 4.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą od dnia 02 listopada 2004 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

UZASADNIENIE

Zarządzenie porządkuje zasady prowadzenia ewidencji jazd samochodów służbowych, będących w dyspozycji Urzędu Miasta i Gminy oraz określa limity zużycia paliwa przez te pojazdy.