Rok 2004 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0152-41/04 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia  29 listopada 2004 r. w sprawie określenia odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 25 listopada 2004r.

    

ZARZĄDZENIE Nr 0152-41/04
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia  29 listopada 2004 r.
 

 w sprawie określenia odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 25 listopada 2004 r.

 Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. Za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 25 listopada 2004 roku odpowiadają:

Nr uchwały: W sprawie: Wydział/jednostka:
Nr XXVIII/385/04 określenia stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na obszarze Gminy Gryfino Podatków i Opłat Lokalnych
Nr XXVIII/386/04 określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji podatkowych dla podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego, obowiązujących na obszarze Gminy Gryfino Podatków i Opłat Lokalnych
Nr XXVIII/387/04 uchwalenia Regulaminu Porządkowego Cmentarza Komunalnego w Gryfinie Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska
Nr XXVIII/388/04 ustalenia maksymalnych miesięcznych stawek czynszu najmu za lokale użytkowe, stanowiące własność Gminy Gryfino, wynajmowane na okres dłuższy niż 3 lata Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
Nr XXVIII/389/04 ustalenia stawek czynszu za dzierżawę 1 m2 gruntu w mieście i gminie Gryfino, na cele rolne i nierolne, na okres dłuższy niż 3 lata Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
Nr XXVIII/390/04 zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu gminnej nieruchomości gruntowej położonej w Gryfinie w obrębie nr 2 oraz jej zbycia na rzecz Grupy Energetycznej ENEA S.A. Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
Nr XXVIII/391/04 udzielenia bonifikat od ceny sprzedaży nieruchomości – lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Gryfino położonych na terenie miasta i gminy Gryfino Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
Nr XXVIII/392/04 przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej gminnej nieruchomości zabudowanej położonej w Gryfinie przy ul. Podgórnej 1 – działka nr 208 Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
Nr XXVIII/393/04 zmiany budżetu gminy na 2004 r. Skarbnik Miasta i Gminy
Nr XXVIII/394/04 zmiany planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2004 r. Skarbnik Miasta i Gminy
Nr XXVIII/395/04 uchwalenia Programu współpracy Miasta i Gminy Gryfino z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2004 Edukacji i Spraw Społecznych
Nr XXVIII/396/04 aktualizacji Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Miasta i Gminy Gryfino Wydział Planowania Przestrzennego, Aktywizacji Gospodarczej i Inwestycji

§ 2. Odpowiedzialnym wymienionym w § 1 w załączeniu przekazuję po jednym egzemplarzu kopii uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 25 listopada 2004 r.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat