Rok 2004 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0152-28/04 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 30 lipca 2004r. w sprawie określenia odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 29 lipca 2004 r.

    

ZARZĄDZENIE NR 0152-28/04
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 30 lipca 2004 r.


w sprawie określenia odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 29 lipca 2004 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. Za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 29 lipca 2004 roku odpowiadają 

Nr uchwały: W sprawie: Wydział/jednostka:
Nr XXIV/322/04  w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXVII/495/01 z dnia 10 grudnia 2001 r. Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami 
Nr XXIV/323/04  w sprawie ustanowienia służebności gruntowej przejazdu i przejścia w działce gminnej nr 41/2 położonej w obrębie Żabnica Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
Nr XXIV/324/04 w sprawie wniesienia w formie aportu do Gryfińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z o.o. prawa własności nieruchomości gruntowych położonych w Gryfinie w obrębie nr 1 i 3 Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
Nr XXIV/325/04 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej części gminnej nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Gryfinie w obrębie nr 5 Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
Nr XXIV/326/04 w sprawie nabycia od Skarbu Państwa w drodze darowizny prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Wełtyń Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
Nr XXIV/327/04 w sprawie odpłatnego nabycia do gminnego zasobu nieruchomości w drodze wykupu gruntu położonego w obrębie Pniewo Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
Nr XXIV/328/04 w sprawie przejęcia przez Gminę Gryfino w użyczenie części nieruchomości gruntowych położonych w obrębie Daleszewo Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
Nr XXIV/329/04 w sprawie nieodpłatnego nabycia do gminnego zasobu nieruchomości, nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Gryfinie w obrębie nr 3 Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
Nr XXIV/330/04 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie nr 4 m. Gryfino Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
Nr XXIV/331/04 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Pniewo Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
Nr XXIV/332/04 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Daleszewo Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
Nr XXIV/333/04 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w obrębie Żórawie Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
Nr XXIV/334/04 w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej Ośrodek Pomocy Społecznej /  Sekretarz Miasta i Gminy
Nr XXIV/335/04 w sprawie zmiany przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej na 2004 r. Skarbnik Miasta i Gminy
Nr XXIV/336/04 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2004 r. Skarbnik Miasta i Gminy
Nr XXIV/337/04 w sprawie udzielenia Powiatowi Gryfińskiemu pomocy finansowej na realizację zadania wspieranie osób niepełnosprawnych – rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych  Skarbnik Miasta i Gminy
Nr XXIV/338/04 w sprawie zmian budżetu gminy na 2004 r. Skarbnik Miasta i Gminy
Nr XXIV/339/04 w sprawie udzielenia poręczenia kredytu zaciągniętego na budowę CW „Laguna” przez Fundację na Rzecz Budowy Obiektów Sportowych w mieście i gminie Gryfino Skarbnik Miasta i Gminy
Nr XXIV/340/04 w sprawie przyjęcia koncepcji programowo – przestrzennej zagospodarowania turystycznego nabrzeża rzeki Odry na odcinku miasta Gryfino Planowania Przestrzennego, Aktywizacji Gospodarczej i Inwestycji

§ 2. Odpowiedzialnym wymienionym w § 1 w załączeniu przekazuję po jednym egzemplarzu kopii uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 29 lipca 2004r.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat