Rok 2004 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0152-33/04 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 30 września 2004r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu gminy na rok 2005.

ZARZĄDZENIE NR 0152-33/04
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 30 września 2004r.


w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu gminy na rok 2005.

Na podstawie art. 30 ust. 2 z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity) DZ. U. nr 142 poz. 1591 z 2001r. z późniejszymi zmianami oraz §1 uchwały Nr VIII/118/03 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 maja 2003r. - Burmistrz Miasta i Gminy uchwala co następuje: 

§ 1. Naczelnicy Wydziałów Urzędu Miasta i Gminy oraz dyrektorzy Gminnych jednostek organizacyjnych, zwani dalej "dysponentami" środków budżetowych w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej opracowują materiały do projektu budżetu Gminy Gryfino na 2005 rok w szczegółowości określonej niniejszym zarządzeniem. Zaleca się w planowaniu wydatków przede wszystkim uwzględnić potrzeby pierwszego rzędu, tzn. wydatki konieczne. Nie należy planować zadań, których wykonanie nie będzie realizowane w całości w roku 2005 lub, których wykonanie uzależnia się od wielu czynników wewnętrznych lub zewnętrznych (np. środków pieniężnych).

§ 2. Projekt budżetu dysponenci opracowują na podstawie:

 • stanu organizacyjnego, stawek podatkowych, taryf, marży i opłat obowiązujących w dniu 1 lipca 2004r. z uwzględnieniem zmian wchodzących w życie przed lub z dniem 1 stycznia 2005 roku oraz nowych zamierzeń, 
 • istniejącej w dniu 30 czerwca 2004r. sieci placówek finansowych z budżetu z uwzględnieniem przewidywanych zmian w roku 2005, 
 • przewidywanego wykonania wydatków do końca 2004r. w tym wynagrodzeń, 
 • aktualnego stanu prawnego dotyczącego zadań finansowanych z budżetu gminy.

§ 3. Dysponenci opracowują projekty swoich budżetów w układzie klasyfikacji budżetowej ustalonej Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 25 marca 2003r. (DZ.U. Nr 68 poz. 634 z późniejszymi zmianami).

§ 4. Dysponenci ujmujący w projektach swoich budżetów wydatki na nowe zadania przewidziane do realizacji w 2005r. dołączają szczegółowy opis tych zadań wraz z kalkulacją wydatków i podaniem podstawy prawnej.

§ 5. Ustala się następujące wskaźniki do opracowania planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy:
Dochody:

 • dochody budżetowe (podatki i opłaty) szacować należy średnio wyżej o ok. 3% od planowanych w 2004 roku, mając na uwadze bazę podatkową, 
 • pozostałe szacunki dochodów własnych każdy kierownik planuje wg obowiązujących przepisów prawa z zakresu zadań prowadzonych przez te wydziały i jednostki organizacyjne. 

Wydatki:

 • wynagrodzenia osobowe pracowników należy doprowadzić do stanu rocznego łącznie z wszystkimi elementami (zasadnicze, wysługa lat, premia i dodatki), 
 • w tabelach kalkulacyjnych należy uwidocznić wynagrodzenia wg przewidywanego stanu zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2004r. plus wzrost wysługi lat i inne wynikające z przepisów zobowiązania pracodawcy wobec pracowników. 

Natomiast planowane podwyżki płac należy sporządzić na oddzielnym arkuszu kalkulacyjnym, wzrost płac należy planować o 3,0% łącznie ze wszystkimi składnikami wynagrodzeń. Ustala się wysokość składki na ubezpieczenie społeczne w wysokości 17,23% a funduszu pracy - 2,45%,

 • pozostałe wydatki bieżące planować należy stosując wzrost o 2,8% w stosunku do planowanych wydatków roku 2004. Wydatki w tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników sfery budżetowej planuje się w wysokości 8,5% sumy wynagrodzenia, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 12 grudnia 1997r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz. U. Nr 160 poz. 1080 z późniejszymi zmianami),
 • dla pracowników sfery budżetowej przyjmuje się kwotę bazową do wyliczenia Funduszu Świadczeń Socjalnych na poziomie 1980 zł, wynikającą z prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w II półroczu 2004r., pomniejszonego o składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i chorobowe,
 • dla nauczycieli dokonuje się odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe zgodnie z nowelizacją art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. Nr 118, poz. 1112 z 203r. z późn. zm.).

§ 6

 1. Dysponenci w terminie do 22 października 2004 roku przedłożą Skarbnikowi Gminy projekty budżetów w danym dziale, który obejmuje:
  1. 1. zestawienie dochodów - wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej 
  2. 2. zestawienie wydatków - wg działów, rozdziałów i paragrafów. 
 2. Za bazę analityczno - porównawczą do opracowania projektu budżetu na rok 2005 we wszystkich elementach kalkulacyjnych dochodów i wydatków z wyjątkiem inwestycyjnych i remontowych przyjmuje się dane:
  1. Plan na 2004 rok, 
  2. Wykonanie wg stanu na 30 września 2004 roku, 
  3. Przewidywane wykonanie do końca 2004 roku, 
  4. Potrzeby na rok 2005 z uwzględnieniem zgłoszonych a nie uwzględnionych w budżecie 2004r. 
 3. Zakłady budżetowe, środki specjalne, fundusze - projekty planów składają: 
  1. Dysponenci zakładów budżetowych 
  2. Dysponent funduszu celowego:
   * Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa 
  3. Dysponenci środków specjalnych.
 4. Dysponenci złożą plany finansowe zakładowego funduszu świadczeń socjalnych na 2005 rok z uwzględnieniem - przychodów i wpływów za udzielane pożyczki mieszkaniowe, remontowe, odsetki oraz rozchodów zgodnie z ustawą z dnia 4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. Nr 70, poz. 335 z 1996r. z późniejszymi zmianami).

§ 7. Ustala się wytyczne, do sporządzenia informacji o stanie mienia komunalnego gminy określające zasady, tryb i terminy opracowywania materiałów w przedmiotowym zakresie, stanowiące załączniki do niniejszego zarządzenia.

§ 8. Przedmiotem informacji o stanie mienia komunalnego są dane dotyczące:

 1. gruntów zestawionych wg tytułów władania i rodzajów użytkowania z wyszczególnieniem ich szacunkowej wartości; 
 2. budynków i budowli zestawionych wg tytułów władania i rodzajów użytkowania wraz z ich szacunkową wyceną, a o ile jest to możliwe wg wartości księgowej netto (wartość początkowa pomniejszona o dotychczasowe umorzenie); 
 3. innych składników mienia nie wymienionych w pkt. 1 i 2 z wyszczególnieniem ich wartości księgowej netto (tj. po uwzględnieniu dotychczasowego umorzenia); 
 4. zmian w stanie mienia komunalnego w zakresie określonym w pkt. 1,2 i 3 od dnia złożenia poprzedniej informacji; 
 5. wysokości dochodów uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych w okresie objętym informacją; 
 6. innych danych o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego. 

§ 9. Informację, o której mowa w § 8 sporządza się za okres od 1 listopada 2003r. do 30 października 2004r.

§ 10. Materiały w zakresie określonym § 8 opracowują:

 1. Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami przy współudziale Wydziału Finansowo - Księgowego w odniesieniu do składników mienia komunalnego w stosunku, do którego wykonuje funkcje właścicielskie (grunty, budynki i budowle); 
 2. Wydział Organizacyjny przy współudziale Wydziału Finansowo - Księgowego w odniesieniu do składników ruchomych mienia gminy będących na stanie Urzędu Gminy; 
 3. Gminne jednostki organizacyjne w odniesieniu do składników mienia komunalnego będącego w ich użytkowaniu. 

§ 11. Wydziały i jednostki organizacyjne wyszczególnione w § 10 sporządzone w wymaganym zakresie informacje liczbowe i opisowe, przekażą do Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami w nieprzekraczalnym terminie do 14 października 2004r.

§ 12. Wydział wyszczególniony w §11 na podstawie przedłożonych materiałów opracuje wstępną informację zbiorczą o stanie mienia gminnego i przekaże do 22 października 2004r. do Wydziału Finansowego celem przedłożenia Radzie Gminy wraz z projektem uchwały budżetowej na 2005 rok.

§ 13. Zobowiązuje się naczelników wydziałów i kierowników jednostek organizacyjnych do uwzględnienia w budżecie roku 2005 wniosków jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych, w tym fundacji i stowarzyszeń, klubów sportowych, itp. na realizację zadań własnych gminy, którym mogą być udzielane dotacje ( załącznik nr 13). Procedury zgodne z Uchwałą nr XVI/237/03 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 grudnia 2003 roku w sprawie trybu zlecenia do realizacji zadań z zakresu zadań własnych gminy, trybu postępowania o udzielenie na ten cel dotacji, sposobu rozliczenia dotacji oraz sposobu kontroli wykonywania zleconych zadań.

§14. Zobowiązuje się Wydział Podatków i Opłat Lokalnych do zebrania materiałów i propozycji celem określenia stawek podatków i opłat lokalnych oraz ulg i zwolnień podatkowych odrębnymi uchwałami. Podstawa prawna - ogłoszenie przez Prezesa GUS średnich cen żyta dla celów podatkowych oraz określenie przez Ministra Finansów maksymalnych stawek podatków i opłat lokalnych.

§ 15. Zobowiązuje się wszystkie jednostki organizacyjne oraz wydziały Urzędu Miasta i Gminy do przygotowania materiałów i wzajemnej współpracy. 

§ 16. Zobowiązuje się wszystkie jednostki organizacyjne oraz wydziały Urzędu Miasta i Gminy do ujęcia w sporządzanych planach finansowych na rok 2005 wszystkich źródeł dochodów.

§ 17. Wszystkie pozycje wskazane w materiałach planistycznych winny być poparte wyczerpującymi objaśnieniami, wyliczeniami i dokładnym tekstowym opisem, jak również poparte przepisami prawa.

§ 18. Materiały planistyczne należy składać na drukach:

 • dla budżetu od numeru 1 do numeru 14,
 • dla mienia komunalnego od numeru 15 do numeru 19

załączonych do niniejszego Zarządzenia.
Zobowiązuje się dysponentów do złożenia wszystkich druków, wpisując adnotację "nie dotyczy" na drukach, które ich nie dotyczą. 

Druki zgodne z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 13 maja 2004r. (Dz. U. Nr 113 poz. 1189 z 2004r.) w sprawie szczegółowych zasad, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 2005.

§ 19. Należy dołączyć ponadto inne druki wynikające między innymi z ustawy o finansach publicznych, które należy uwzględnić przy opracowaniu projektu prognozy budżetu na rok 2005

 • harmonogram realizacji dochodów i wydatków budżetowych,
 • wieloletnie programy inwestycyjne.

§ 20. Do wykonania zarządzenia zobowiązuje się naczelników Wydziałów Urzędu Miasta i Gminy realizujących zadania gminy we własnym zakresie bądź za pośrednictwem jednostek organizacyjnych, dyrektorów i kierowników jednostek budżetowych, dyrektorów zakładów budżetowych.

§ 21. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat