Rok 2004 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0152-38/04 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z  dnia 29  października 2004r. w sprawie określenia odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Miejskiej  przyjętych na sesji w dniu 28 października 2004r.

ZARZĄDZENIE Nr 0152-38/04
  BURMISTRZA MIASTA I GMINY
  z  dnia 29 października  2004  r.


w sprawie określenia odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Miejskiej  przyjętych na sesji w dniu 28 października 2004 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie  gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591  z późn.  zm.) zarządzam co  następuje:

§ 1. Za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu  28  października  2004  roku  odpowiadają:

Nr  uchwały: W  sprawie: Wydział/jednostka:
Nr  XXVII/368/04 w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Edukacji i Spraw  Społecznych/ Ośrodek Pomocy Społecznej
Nr  XXVII/369/04 w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2004 r. Skarbnik  Miasta  i  Gminy
Nr  XXVII/370/04 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na obszarze Gminy Gryfino Podatków i Opłat Lokalnych
Nr  XXVII/371/04 w sprawie ustalenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę naliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Gryfino Podatków i Opłat Lokalnych
Nr  XXVII/372/04 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w Gminie Gryfino Podatków i Opłat Lokalnych
Nr  XXVII/373/04 w sprawie ustalenia wysokości stawki podatku od posiadania psów oraz trybu i terminów jego  poboru Podatków i Opłat Lokalnych
Nr  XXVII/374/04 w sprawie określenia dziennej stawki opłaty targowej oraz zasad jej ustalania i  poboru Podatków i Opłat Lokalnych
Nr  XXVII/375/04 w sprawie  zwolnień z podatków: od nieruchomości, od środków transportowych, rolnego oraz od posiadania psa Podatków i Opłat Lokalnych
Nr  XXVII/376/04 w sprawie zmiany uchwały Nr XV/224/03 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 4 grudnia 2003 roku w sprawie poboru niektórych podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa Podatków i Opłat Lokalnych
Nr  XXVII/377/04 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej, nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie 4 m. Gryfino Działalności Gospodarczej,  Rolnictwa i Gospodarki  Nieruchomościami
Nr  XXVII/378/04 w sprawie określenia kierunków i trybu zawierania umów w zakresie współpracy międzynarodowej pomiędzy Gminą Gryfino, a innymi gminami, organizacjami społecznymi i innymi partnerami zagranicznymi Sekretarz  Miasta i Gminy
Nr  XXVII/379/04 w sprawie określenia kierunków współpracy oraz upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino do zawarcia umowy partnerskiej z Miastem Sambor (Ukraina) Sekretarz  Miasta i Gminy
Nr  XXVII/380/04 zmieniająca uchwałę Nr XXVI/351/04 Rady Miejskiej w Gryfinie w sprawie przystąpienia Gminy Gryfino do „Samorządowego Stowarzyszenia Współpracy Regionalnej” Sekretarz  Miasta i Gminy
Nr  XXVII/381/04 w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2004 r. Skarbnik Miasta i Gminy
Nr  XXVII/382/04 nabycia na mienie gminne w drodze wykupu od właścicieli, nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Wełtyń Działalności Gospodarczej,  Rolnictwa i Gospodarki  Nieruchomościami
Nr  XXVII/383/04 w sprawie odpłatności za posiłki w stołówkach zorganizowanych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto i Gminę Gryfino Edukacji i Spraw  Społecznych
Nr  XXVII/384/04 o zmianie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania  przestrzennego miasta i gminy Gryfino Planowania Przestrzennego, Aktywizacji Gospodarczej i Inwestycji

§  2.  Odpowiedzialnym  wymienionym  w  §  1  w  załączeniu  przekazuję  po  jednym  egzemplarzu  kopii  uchwał  Rady  Miejskiej  przyjętych  na  sesji  w  dniu 28  października  2004 r.

§  3.  Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem  podjęcia.

Burmistrz Miasta  i  Gminy  Gryfino

Henryk  Piłat