Rok 2004 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0152-30/04 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 30 sierpnia 2004r. w sprawie powołania Komisji do spraw przeglądu gminnych obiektów sportowych.

ZARZĄDZENIE Nr 0152-30/04
 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
 z dnia 30 sierpnia 2004 r.


w sprawie powołania Komisji do spraw przeglądu gminnych obiektów sportowych.

Na podstawie art.33 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm. ) oraz § 7 pkt 17 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do uchwały  Nr XXXI/385/01 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 26 kwietnia 2001r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie ( Dz.Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 21, poz. 439 ze zm. ) zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuję Komisję do spraw przeglądu gminnych obiektów sportowych w składzie:

1. Jerzy Miler - przewodniczący  komisji  Zastępca Dyrektora Zakładu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół w Gryfinie  
2. Jan Kozłowski - członek komisji Radny Rady Miejskiej  w Gryfinie
3. Jan Podleśny - członek komisji Dyrektor Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Gryfinie
4. Habib Hamdaoui - członek komisji Inspektor w Wydziale Planowania Przestrzennego, Aktywizacji Gospodarczej  i Inwestycji w Urzędzie Miasta  i Gminy w Gryfinie 

§ 2. Zadaniem Komisji jest przeprowadzenie przeglądu urządzeń gminnych obiektów sportowych. Z dokonanych czynności Komisja sporządza protokół zawierający ustalenia stanu faktycznego oraz wnioski pokontrolne.

§ 3. Komisja przeprowadzi przegląd w terminie 7 dni od daty wydania zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat 

 

Uzasadnienie

Mając na uwadze bezpieczeństwo użytkowników gminnych obiektów sportowych zasadnym jest powołanie komisji, która dokona oceny stanu technicznego obiektów oraz znajdujących się na nich urządzeń.

 

Sporządziła:
Krystyna Więch