Rok 2004 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0152-7/04 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 05 marca 2004r. w sprawie powołania Sądu Konkursowego do przeprowadzenia konkursu na opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej zagospodarowania turystycznego nabrzeża rzeki Odry na odcinku miasta Gryfino.

    

ZARZĄDZENIE Nr 0152-7/04 
 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
 z dnia 05 marca 2004r.


w sprawie powołania Sądu Konkursowego do przeprowadzenia konkursu  na opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej  zagospodarowania turystycznego nabrzeża rzeki Odry na odcinku miasta Gryfino .

Na podstawie art.101 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz § 8 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie stanowiącego załącznik do uchwały nr XXXI/385/01 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 26 kwietnia 2001r roku /Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 21, poz. 439 z późniejszymi zmianami/ Burmistrz Miasta i Gminy w Gryfinie zarządza co następuje: 

§ 1. W celu przeprowadzenia konkursu powołuje się Sąd Konkursowy w składzie:

  1. Przewodniczący: mgr inż. arch. Andrzej Skrouba 
  2. Członek: mgr inż. arch. Grzegorz Łaniucha 
  3. Członek: mgr inż. arch. Magdalena Łozińska - Różak 
  4. Członek: Sławomira Marcinkiewicz 
  5. Sekretarz : Krzysztof Czosnowski 

§ 2. Powołany sąd konkursowy jest zespołem pomocniczym w celu wyłonienia w ramach konkursu na opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej zagospodarowania turystycznego nabrzeża rzeki Odry na odcinku miasta Gryfina najlepszej pracy. 

§ 3. Zasady pracy Sądu reguluje ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych. 

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Planowania Przestrzennego, Aktywizacji Gospodarczej i Inwestycji

§ 5. Traci moc zarządzenie nr 0152/2/04 z dnia 6 stycznia 2004 roku.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

inż. Henryk Piłat